daddys

Beware the fury of a patient man

JO Anmälan

Kategori: diskriminering

swedish gouvernmentI och med att jag tidigare i kväll mailade in denna anmälan till Riksdagens justitieombudsman så blev den en offentlig handling. Därmed tänkte jag att det kanske även kunde vara av intresse för läsarna av denna blogg att ta del av den.

Klockan ovanför tickar på och ingen myndighetsperson tycks vara intresserad av att hjälpa min dotter som utsätts för grova brott av sin mor, mormor, socialtjänst och domstol.

Hoppas nu att JO har intigritet nog att hjälpa henne och att dom till skillnad från andra myndigheter ser vikten av att agera skyndsamt. Men hyser inga orealistiska förväntningar. Denna anmälan rör endast en del av de brott som begåtts mot mig och mitt barn av inblandade myndighetsidioter, men det kommer fler. Ett stort tack till Anette Jacobsson som hjälpt mig med formuleringarna.

Datum:


090828

 

Anmälare:


Joakim Ramstedt
(Adress och tel)

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot:


Familjerätten Kungsbacka kommun, och i synnerhet Chéf Gunnar Jirvén samt familjerättssekreterare Christina Pettersson

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet:


Finns mig veterligen inget diarienummer.

Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum:


Den 23 mars 2009 skickade jag en anmälan via mail, om oro för mitt barn R, till Kungsbacka kommun, familjerättssekreterare Christina Pettersson samt en kollega till henne vid namn Helene Norrman.

Dessa två tjänstemän var vid denna tidpunkt handläggande för vårt ärende, som i Mars i år åter blev aktuellt på Kungsbacka familjerätt genom en stämning om vårdnad inlämnad av mig i början av sagda månad.

Rubriken på mitt mail var "För guds skull hjälp mitt barn". I mailet beskrev jag mycket tydligt varför jag var så oroad över mitt barns välbefinnande. Jag bifogade även domen om vårdnad och boende från Göteborgs tingsrätt från den 1 april 2008, som jag anser styrker det som jag skrev om i anmälan.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?


Christina Pettersson familjerättssekreterare i Kungsbacka kommun har agerat felaktigt i:
 • Att hon inte givit min skrivelse något diarenummer. Istället har hon visat upp den för Ranias mor, och sedan efter vad jag kan förstå slängt bort den.
 • Att hon trots rubriken samt det tydliga innehållet i mitt mail säger sig inte ha uppfattat detta som en anmälan och inte varken vidarebefordrat det till utredningsenheten, eller ens meddelat dom om innehållet i min anmälan.
 • Att hon inte ansett sig behöva kommunicera med mig, skriftligen eller muntligen, angående vad jag delgett henne om min oro, och därmed totalt ignorerat sin serviceskyldighet mot mig och mot min 4 åriga dotter.
 • Att hon trots min anmälan om oro för mitt barns psykiska och fysiska hälsa ställde in det sedan tidigare inplanerade samarbetssamtalet en vecka senare.
 • Att hon vägrar att motivera sitt beslut att inte agera på min anmälan varken muntligt eller skriftligt trots att jag uttryckligen bett om det.

Gunnar Jirvén, ansvarig chéf för familjerätten i Kungsbacka kommun har agerat felaktigt i:
 • Att han trots att han betraktar mig som anmälare och inte medverkat till att en utredning öppnats om den oro jag hyser för mitt barns välbefinnande.
 • Att han inte medverkat till att min anmälan kommit tillrätta.
 • Att han inte medverkat till att mina anmälan, via mail, fått ett diarenr.
 • Att han inte uppfyller sin service skyldighet genom att inte vägleda mig i hur jag lämpligen skulle agerat för att min anmälan skulle nå de personer som är satta att utreda anmälningar om oro för barn.
 • Att han inte uppfyllt sin service skyldighet genom att hänvisa mig till Länsstyrelsen i Halland utan att förklara varför jag skall vända mig till Länsstyrelsen med anmälan om oro för mitt barn.
 • Att han inte uppfyllt sin service skyldighet när han inte medverkar till att jag får rätt roll i mina kontakter med Kungsbacka kommun. Jag upphör inte att vara part i kontakterna med socialtjänsten bara för att jag blivit dömd att förlora vårdnaden om mitt barn. Detta har JO tidigare fastställt inte mindre än tre gånger. Den tidigare domen byggdes på en utredning från Jirvéns myndighet, där det framkommer att jag på intet sätt skulle vara en olämplig vårdnadshavare.
 

Övriga upplysningar:


Kungsbacka kommun, Gunnar Jirvén och Christina Pettersson har på ett flertal punkter brutit mot både Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen och därigenom åsidosatt mina och mitt barns rättigheter vilket drabbat oss svårt. För att styrka det jag påstår i denna anmälan bifogar jag följande bevis:
1. Den anmälan om oro som jag den 23 Mars 2009 skickade till socialtjänsten i Kungsbacka kommun, genom familjerättssekreterare Christina Pettersson och Helene Norrman.
2. Mottagningsbevis från familjerätten
3. Inspelat telefonsamtal med Christina Pettersson 090814
4. Mail med klagan ställd till Gunnar Jirvén, chéf familjerätten i Kungsbacka
5. Svar från Gunnar Jirvén

Klövedal  090828
På heder och samvete

Joakim Ramstedt

Läs även andra bloggares åsikter om JO, Riksdagen, myndighetsmissbruk, brott, kriminalitet, barn, barnmisshandel, politik, Daddys,