daddys

Beware the fury of a patient man

Domstolarna i västra sveriges syn på "barnperspektivet"

Kategori: diskriminering

hovrättenKlockan ovan tickar på. R har fortfarande, trots domen i tingsrätten för en månad sedan nekats att få träffa sin pappa. Vi har passerat 250 dagar nu. Jag ber inte att ni skall förstå hur dödligt smärtsamt det är att utstå denna uppenbara misshandel av sitt eget barn, för det kan ni inte ändå. Förutom dom förstås som som upplevt det, och vi börjar bli ganska många nu. Pappor skall inte få rätten att vara föräldrar på lika villkor. Vårt rättsystem skyr uppenbarligen inga medel för att slippa skapa rättvisa inom detta område.

Jag skulle äntligen ha fått träffa R i förra veckan. En dag som jag levt för i sju månader, men som vanligt blev hon enligt modern lägligt sjuk igen. Men att från familjerätten kräva in ett läkarintyg såg man inte som nödvändigt trots att detta är ett mönster som gått igen och igen och igen. Men jag skulle idag vilja tala lite om den muntliga förhandling som höllls i Varbergs tingsträtt för en månad sedan och där resultatet blev precis som jag förutspådde redan innan. 4 timmars umgänge varannan Söndag med en för oss okänd människa som skall övervaka vårt lilla umgänge så att jag inte på något sätt skall skada min dotter som förresten fyller 5 år nästa månad. Denna födelsedag markerar också ett dystert fyra års jubileum av konstant umgängessabotage. Ett sabotage som socialtjänsten fortfarande efter fyra år inte tycks ha riktigt insett. Jag blir mer och mer undrande över hur man kan lyckas gå fyra år på socialhögskolan utan att lära sig en så enkel sak som att upptäcka ett umgängessabotage som pågått nästan ett halvt decennium. Hur är det möjligt?

Överklagan till hovrätten

Då den muntliga förhandlingen mest liknade en fars så har jag genom mitt ombud Alexander Barkman överklagat beslutet till hovrätten. Jag tyckte då jag fick läsa den överklagan som lämnades in att den var så tydligt skriven att det knappast kan tolkas på annat sätt, än att jag inte fått en rättvis prövning i denna muntliga förberedelse. Men hovrätten är av en annan uppfattning. Hur dom resonerat sig fram till denna uppfattning vet dom endast själva. Eftersom man inte ens beviljar mig prövningstillstånd behöver man tydligen inte heller uppge några skäl till sitt märkliga beslut. För vanliga människor ses nog deras logik som minst sagt skruvad. Men då en frilansande journalist som intresserat sig för fallet nyligen ringde sagda hovrätt för att försöka ta reda på hur i hela helsefyr dom har resonerat ville man inte redogöra för detta (läs kunde inte.)

Frilansreportern Peter Karlsson påpekade att tingsrättens beslut i praktiken ju måste innebära att tingsrätten överlåter till socialtjänsyten att fatta beslut om vårdnad och umgänge, ändå vägrade dom att motivera sitt beslut . Det enda lagman Ann Kristin Persson, som tillsammans med Krister ransch, sara Norman samt Johan Vilhelmsson avgjort frågan om prövningstillstånd svarade var, "då har vi nog inte samma uppfattning" i övrigt ville dom inte redogöra för skälet att vägra prövningstillstånd.  Jag skulle vilja citera ur mitt ombud Alexander Barkmans överklagan så förstår ni vad jag menar. Varsågoda att döm själva:

Till hovrätten för västra Sverige


Redan från protokollet från den muntliga förberedelsen är det tydligt att tingsrätten inte hörsammat vad parterna anfört. Tingsrätten lägger svarandens talan till rätta och förvanskar Joakim Ramstedts talan.

Motparten påstår t.ex. att hon vägrat umgänge fr o m den 23 Mars efter att hon fått rekommendation om detta från socialtjänsten, detta är inte sant och dementeras även av socialtjänsten.  Motparten hävdar också att hon inte ljugit för R om att hennes far har övergivit henne. Men av motpartens egna uppgifter till socialtjänsten framgår att CE helt medvetet har ilurat R att hennes far är på en lång resa med R:s bror och att det är därför R inte har fått träffa någon av dom. Sanningen är ju att CE själv vägrat R att träffa sin far och bror. Det påstås också att R inte skulle ha mått sämre efter att umgänget med fadern upphörde, men detta är också lätt kontrollerbart mot hennes egna uppgifter till socialtjänsten och därmed också osant.

sadInga beaktansvärda skäl finns att försköna den ena partens talan och förvränga den andres. Sådant görs endast om rätten vill använda beskrivningen i protokollet för att motivera en viss utgång som annars inte kan motiveras.

Utredning

Tingsrätten anför i beslutet att "i dessa fall måste kontakten avbrytas för att det pågår en utredning om huruvida barnets kontakt med den ena föräldern kan vara skadlig..."
Enligt socialtjänsten i Kungsbackas utredare Kristin Bäckstrand och Lotta Anberg så utreddes CE:s förmåga att vägra umgänge och om det fanns skäl för socialtjänsten att bistå i umgängessabotaget. Detta är socialtjänstens motivering till att inte ha inhämtat något underlag för förhållandena hemma hos fadern. Utgångspunkten, menar man, var att modern skulle vägra umgänge?? och hennes förmåga härför utreddes. Dock kom den rekommendationen långt efter att själva umgängessabotaget inleddes. Tingsrätten kan alltså inte, om rådman Gerd Möllers satt sig in i ärendet överhuvudtaget mena socialtjänstens utredning.

Den andra utredningen som kan avses är förundersökningen mot Joakim Ramstedt, den rörde misstanke om sexuella övergrepp mot R. Utredningen lades dock ner den 23 Juli 2009 och misstankarna avskrevs. Kontakten mellan R och hennes far är dock fortfarande bruten. Tingsrätten vägrade att ta upp målet till ny muntlig förberedelse efter att denna förundersökning lades ner, så det verkar högst osannolikt att det är denna utredning som avses.

Det går alltså inte att veta vilken utredning tingsrätten avser. Tydligt är dock att tingsrätten fattat beslut utan att sätta sig in i ärendet. Detta då man missuppfattat vad som gällde för utredningarna i målet.

Förundersökningen


svensk rättvisaTingsrätten avslår yrkandet att förundersökningen i sin helhet, tillsammans med överskottsinformationen skall hämtas in som utredning i målet. Detta eftersom den av okänd anledning hemligstämplats för Joakim Ramstedt. Tingsrätten motiverar beslutet med "Det finns inte anledning att tro att de uppgifter R lämnat vid polisförhör den 6 Juli 2009 kan tillföra vårdnadsmålet någon omständighet av betydelse för de frågor som handläggs här". Uttalandet är (förutom att vara en felaktig återgivning av vad som efterfrågats) minst sagt ägnat att förvirra när det ställs i relation till tingsrättens uttalande två stycken högre upp på samma sida "Som socialnämndens baravårdsutredning pekar på föreligger emellertid alltjämt en viss oro kring vad R uppgett".

Detta är ensamt skälet till att umgänge förordnas i närvaro av kontaktperson!

Socialtjänsten påstår sig ju ha hämtat "vad R uppgett" just från polisförhören. Hur kan då det som framkommer i polisförhören samtidigt vara ointressant för frågorna som avhandlas i vårdnadsmålet, samt det enda angivna skälet för ett beslut i vårdnadsmålet?

Det ska här anmärkas att en avskrift av det första förhöret med R, som för övrigt skedde efter tingsrättens beslut att stoppa allt umgänge mellan far och dotter, översändes till tingsrätten som bevis för att anklagelserna om övergrepp var ogrundade. I socialtjänstens utredning har man kraftigt förvrängt vad R sagt i det första förhöret. Jag har också anmärkt på denna förvrängning av uppgifter till tingsrätten. Det kan antas att socialtjänsten "tolkat" även det andra förhöret, som för övrigt skedde utan att Joakims försvarare fick möjlighet att delta, enligt samma metoder. Att då använda socialtjänstens uppgifter före förstahandsuppgifterna strider inte enbart mot principen om det bästa bevismatrialet. Det måste också vara gjort för att nå ett visst resultat.

Övergrepp mot R


Att R fått ett för sin ålder ovanligt intresse för snoppar 5 månader efter att hon senast träffade sin far, att hon drabbas av aggressiva utbrott och ångestattacker när det också var länge sedan hon tilläts umgänge med sin pappa togs upp under förhandlingen som tecken på att CE utsätter R för övergrepp. Detta nämns över huvud taget inte i tingsrättens beslut. Det är endast socialtjänstens påstådda oro som tingsrätten beaktar. Att R skulle behöva skyddas från moderns övergrepp behandlas inte ens. Påståendena i utredningen är också att R inte visar några tecken på att fara illa hos sin far, men detta misstänks ändå??
false allogations
Samtidigt visar R tydliga tecken på att fara illa hos sin mor, detta dessutom enbart baserat på motpartens egna uppgifter. Tingsrätten har ändå bestämt den senare misstanken så ringa att den bör censureras ur skälen för avgörandet.

Det finns inga som helst sakliga skäl för avgörandet. Allra minst går det att spåra någon tanke om barnets bästa bakom beslutet angående denna del. Se t. ex. Svea hovrätts dom 2009-10-23 i mål T 3506-09 (tidigare avhandlad på denna blogg).

Kontaktperson


Socialtjänsten hade redan innan förhandlingen meddelat att man "kunde" tillhandahålla kontaktperson för bevakat umgänge under fyra timmar varannan helg. Rådman Gerd Möllers har sedan utgått från detta uttalande i sitt beslut. Socialtjänstens är dock inte budgetstyrd utan behovsstyrd, de skall tillhandahålla kontaktperson under den tid som R behöver. Tingsrätten är absolut inte bunden av socialtjänstens budget. Tingsrätten skall tillse R:s bästa, inte socialtjänstens bästa. Beslutet är en grov missuppfattning av rätten.

Tingsrätten var också medveten om socialtjänstens mycket ovanliga utredning, och att denna kommit att färga kontakten mellan socialtjänsten och Joakim Ramstedt.

Det måste över huvud taget ifrågasättas om en utredning som har som syfte att utreda om en förälder behöver stöd i sitt umgängessabotage ens ligger inom det lagliga området för socialtjänstens utredningar. Att sedan som tingsrätten gör, dra helt andra slutsatser om utredningen än de som skulle vara föremål för utredningen saknar all grund.

Betydelsen av umgängessabotage


Det är ostridigt att CE vägrat umgänge sedan den 23 Mars 2009. CE har dessutom kontinuerligt alltsedan den föregående vårdnadstvisten vid Göteborgs tingsrätt under 2008 upprepat vägrat en stor del av umgänget.

Tingsrätten har i målet inte vägt in betydelsen av detta. Detta är underligt när tingsrätten samtidigt hänvisar till barns rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar. Vid allvarligt umgängessabotage föreligger en presumtion om att vårdnaden , om den inte skall vara gemensam, ej skall tillfalla den förälder som utfört umgängessabotaget. Anledningen till detta är just barns rätt till en nära och god relation med bägge sina föräldrar. Den förälder som förhindrar barnets rätt i detta avseende är inte lämplig som vårdnadshavare.

R:s rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar förutsätter att Joakim ramstedt har vårdnaden om henne. Detta är bevisat genom CE:s handlande. 
simba

Könsdiskriminering


Det finns inga som helst sakliga grunder att lägga mer vikt vid moderns påståenden om övergrepp än vid faderns påståenden om övergrepp. Detta bemöttes av den tidigare domaren i målet med att domaren inte begrep vilka övergrepp fadern påstod skulle ha skett. Med anledning av detta ströks Joakim Ramstedts  påståenden om övergrepp från moderns sida vid den förnyade muntliga förberedelsen i målet. Tingsrättens behandling blev då att helt utelämna påståendena om att modern begick övergrepp mot R.

Jag kan inte se att det finns någon annan anledning till denna och all annan skillnad i hanteringen av modern och faderns från rättens sida än könsdiskriminering. En gammal och förhoppningsvis förlegad syn på könsegenskaper som i vart fall är totalt osaklig. Rätten har haft som utgångspunkt att besluta till moderns fördel, och sedan vänt, vridit, ändrat och censurerat i parternas uppgifter och i sin egen argumentation tills man kommit till det resultat man bestämt sig för på förhand.

Ingenting annat kan förklara den behandling parterna fått av tingsrätten. Eller i förlängningen de övergrepp R tvingas utstå för att domstolen vill besluta till förmån för "rätt" kön.

Jäv


Redan i inledningen av den muntliga förhandlingen klargjorde rådman Gerd Möllers att syftet med dagens förhandling var att klargöra frågan om umgänge. Ingen av parterna fick innan detta konstaterande framföra några yrkanden eller liknande. Det är redan av detta uttalande tydligt att rådmannen redan innan förhandlingen hade bestämt sig för vad utgången skulle bli. Uttalandet visar också med all önskvärd tydlighet att rådmannen inte satt sig in i målet. Om rådmannen läst inlagor och protokoll i akten så hade det framgått att frågan inför den muntliga förberedelsen inte bara skulle röra umgänge.

Rådmannen kände också till att CE hade flyttat, trots att detta inte framgick av handlingarna i målet. Detta förhållande väcker misstanke om underhandskontakter med motparten som inte redovisats.

Rådmannen visade också med suckar och himlanden med ögonen vad hon ansåg om Joakim Ramstedts yrkanden om vårdnad, som hon dessutom avbröt innan yrkandet var framställt i sin helhet. Uppenbart var att utgången av beslutet var bestämt i förväg, och detta utan att rådmannen ens satt sig in i målet.

Möjligtvis beror jävet på gammaldags uppfattningar om kön enligt ovan.

Manipulation av rättsprocessen

child homocideJag berättade redan tidigt under processen hur motparten skulle komma att försöka manipulera processen. Av den tidigigare domen i vårdnadstvisten framgår att CE utfört umgängessabotage samt kommit med falska anklagelser och falska anmälningar mot Joakim Ramstedt i syfte att skilja R från sin far.

Denna verksamhet visade sig framgångsrik eftersom CE trots att hon bedömdes vara den sämre lämpade vårdnadshavaren fick hela vårdnaden om R eftersom hon lyckats sabotera R och Joakim Ramstedts kontakt. Samt naturligtvis också grundat på familjerätten i Kungsbackas vårdnadsutredning, där man inte kunnat styrka Joakim Ramstedts olämplighet som vårdnadshavare, men ändå förordar ensam vårdnad till CE.

Jag kunde därför förutsäga att motparten skulle försöka att med falska anklagelser och umgängessabotage även denna gång skulle förstöra den goda och kärleksfulla kontakt som Joakim Ramstedt sedan den tidigare domen upprättat med R. Jag förutspådde även att detta skulle följas av ett krav på kontaktperson under mycket lite umgänge under tiden som vårdnadsutredningen pågick. Tingsrätten har alltså redan från början varit förberedd och medveten om att denna manipulation av rättsprocessen skulle utföras.

Trots detta har tingsrätten genom rådman Gerd Möllers inte gjort någonting för att förhindra att processen manipuleras samt utfalla till nackdel för R. Tvärtom har tingsrätten hela tiden spelat med i motpartens manipulativa spel.

Det är djupt tragiskt, särskilt för lilla R, att tingsrätten inte förmår styra upp processen så att den inte kan manipuleras. CE har beslagits med lögn i varje enskilt uttalande  som går att kontrollera. Joakim Ramstedt har inte i någon enda detalj visats fara med osanning. Detta känner tingsrätten till, men beslutar ändå gång på gång efter spekulationer och önskemål från motparten.  Processen hade inte gått till på något annat sätt än den har nu om det hade varit CE som varit ordförande i målet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad var det nu det stod i föräldrabalken....Nåt sånt här vill jag minnas:
2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

 • - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
 • - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

Har både tingsrätten i Varberg, socialtjänsten i Kungsbacka och hovrätten i västra Sverige missat den lagparagrafen? Detta är ju i så fall högst remarkabelt. Men efter fyra år i detta familjerättsträsk kan man väl säga att man är en rätt härdad krigsveteran. Eller som någon kallade mig en gång, en av sveriges modigaste gerillasoldater i barnens tjänst. Är detta priset jag får betala för att jag offentliggör sanningen om hur begreppet "Barnets bästa" tolkas av våra svenska enögda myndigheter? Men om jag nu skall straffas för detta, varför då också straffa R? Vad har hon gjort för att behandlas på detta fruktansvärda vis?


Många i min närhet börjar nu frukta för min fysiska hälsa och ber mig att ta någon veckas permission från detta fullständigt absurda krig som jag varken startat eller önskat, utan tvärtom gjort allt för att undvika. Sömn, mat och motion blir lidande. Men hur kan man bara släppa detta det när varje sekund är viktig om ens barn skall klara sig från skador som kanske aldrig  går att kurera? HUR??

Jag ringde i går kväll till socialjouren för att be dom göra ett hembesök hos min dotter och kontrollera hur hon har det, samt om hon är sjuk och i så fall hur illa. Jag fick luren slängd i örat igen. Det där med att slänga luren i örat på människor har jag aldrig begripit. Står det inte på socialtjänstens hemsidor att deras arbete skall genomsyras av respekt för den enskilde? Eller är det jag som inte kan läsa?

 

PS. Glöm inte att skriva på min namninsamling om du vill protestera mot behandlingen av min dotter samt alla andra barn som lever under liknande förhållanden. Jag vill också tacka er som skrivit under från djupet av mitt sargade hjärta. http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=3863

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Daddy säger:

  Jag föreslår att Ibis lyssnar på samtliga samtal som finns inspelade på denna blogg och sedan upplyser mig om jag i något av dessa varit otrevlig eller spydig mot någon som jag har ringt upp.  T ex kan du lyssna på samtalet som jag hade med min dotters målsägarbiträde som också slängde luren i örat på mig och sedan ger mig din åsikt om jag var på något sätt otrevlig, högljudd eller spydig.  Visst är jag sliten, men det betyder inte att jag bär mig åt som du som kastar spydigheter omkring dig varje chans du får.  Det ligger inte i min natur. Men om någon ställer upp och driver mitt fall i en vecka så att jag kan få lite semester så skulle jag gladeligen acceptera. Du behöver dock inte ansöka.

  2009-11-07 | 10:56:54
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ibis99 säger:

  Se där... tror herr Daddy är på grälhumör o vist tolka det som spydigheter... Men om du är på grälhumör föreslår jag att du grälar med något X eller någon klagomur...  Måste ditt fall drivas varje vecka??? Vad måste drivas varje vecka igentligen.. Är det en kontroll/övervaknings enhet med 24/7 jour eller är det bloggen som måste hållas igång.. Är det ditt fall eller blogg som är ditt Case igentligen.. Vad är det som ska drivas igentligen... Sure vill du vara "offer" så var det då...  Se där att du förstod inte ens med Mentor och redan där skulle du bara kunna släppa en vecka för tålamod och kontroll är vist starkt.  Kotym är väl ganska brukligt att någon ansöker om Mentor och inte tvärt om... Inte mentorn som är av behov av hjälp utan det brukar vara den som behöver Mentor stöd...  Nä du daddy.. Du kan vara lugn och sitta trygg i stolen om att jag är ingen Mentor... Ansöker inte att få hjälpa... Är ingen hjälpoholicor... Du har redan dina hjlpare som för ditt Case framåt i krigets anda med inriktning mot allt och alla envar... Stort arbete att försöka fälla alla myndigheter och personer som inte bara sitter och säger JA Daddy JA daddy...till 100%  Har du överhuvudtaget analyserat varför det blev som det blivit och tänkt vad kan du själv gjort annorlunda... Nu menar jag inte i krigets tecken att behålla R eller nåt annat tjyvknep alla vårdnadstvist tjoho...  Nåja det blir nog bra när det blir färdigt.. Fast risken är att denna kaka blir färdig efter 365 dagar också... Mycket klet i degen så att säga...  Ställer mig frågande om du Daddy är en sån som kan släppa vad som hänt eller du alltid kommer att hänga kvar i det förflutna och fastna i historia som inte går att förändra...  Nåja vilket fall som helst så lycka till... Framtiden kommer att visa vem som hade rätt eller fel... hoppas det är jag som har fel då... om inget annat för R skull, Så hon får en bra och stabil kontakt med sin pappa precis som alla barn behöver.. Båda sina föräldrar!

  2009-11-07 | 11:38:45
 • Lilla My säger:

  2009-11-07 | 12:23:49
 • Anonym säger:

  Ibis99  Kan du inte sluta vara på den här bloggen om det är så fel på allt daddy gör.  Jag har lyssnat på inspelningarna många gånger, och hör inte det du hör.  Hör du en osäkerhet i daddys röst, så är det väl inte så konstigt. Han sitter i en ställning där han är helt maktlös inför soc mm.  Jag anser att han har gjort allt han kan för att Rania inte ska förlora kontakten med honom.

  Det är mamman som gjort allt för att förstöra för sin egen dotter.  Sluta med dina spydigheter och andra påhopp.

  Det tillför inget, du visar bara att du är en av anhängarna till de mammor som hindrar sina barn att träffa sina barn, ROKS mfl  2009-11-07 | 12:28:56
 • Afrodite säger:

  Jag tror att jag förstår din tanke Ibis.

  Offra inte dig själv och R i kampen.  Men samtidigt är det ju så att det är ju precis deras hot till tystnad som gör att de kan fortätta att plocka bort barnens pappor på hur läsa grunder som helst.  Visst, det bästa vore väl att det var barnlösa människor som förde denna kamp, men det är ju ingen risk att det skulle ske.  Jag tycker att Joakim är en av de modigaste papporna som vågar sätta sig emot denna systematiska misshandel som sker.  Jag vet hur måmga pappor som helst som har kämpat i så otroligt många år för deras barns rätt att få träffa sin pappa, men som inte har en chans.

  De har inte startat en blogg.

  De har inte tagit upp kampen på samma sätt.

  De har kämpat på det sätt de har kunnat, orkat och haft ekonomi till, men har inte lyckats.  Så att Joakims dotter inte får träffa Joakim har inget med denna blogg att göra, hans dotter förlorade långt innan bloggen startades.  Och varför i helvete (riktat mot dessa myndighetsmänniskor) skall flickan straffas?

  Varför skall hennes bror straffas?

  Barnets bästa, jo tack.

  Vilket skitsnack.  Jag tror som sagt jag förstår vad du vill få fram Ibis och jag håller med dig att Joakim behöver paus, men samtidigt så kan han inte just nu, så är det bara.

  Viljan att skapa rättvisa för hans barn samt alla andra barn i samma situation är för stark just nu.  2009-11-07 | 12:50:07
 • Afrodite säger:

  Ibis.

  Kan du utveckla lite kring det du skriver om ADHD.

  På dig låter det som om det är ett svårt handikapp eller som att de som har ADHD är en hög idioter.  Dina svar är en aning röriga så det är lite svårt att förstå vad det är du menar med det.

  2009-11-07 | 12:53:29
 • kicki säger:

  Förstår inte dina påhopp, Ibis. Vilken förälder som älskar sitt barn kan bara lägga ner?

  Jag tycker det är fullt förståeligt att Daddy kämpar med alla medel för att få umgås med sitt barn. Myndigheternas agerande är också på många sätt upprörande då de tar parti för en av föräldrarna istället för att ta parti för barnets rätt till båda föräldrarna.

  2009-11-07 | 14:17:00
 • Mikael Karlsson säger:

  Som vanligt Joakim, Så har du skrivit förbannat bra, Lite långt kanske men i övrigt bra skrivet.  Man kan inte på fullaste allvar gå in i dementi och påstå att du gör några fel i den kamp du bedriver.  Jag menar lite som så här när det gäller ditt privata tillstånd mentalt och fysiskt.  Att både slåss för eran rätt (Din och R) och samtidigt slåss för jämställdheten i allmänt kan komma att påverka dig mentalt. Du kan komma att bryta ner dig själv. Jag vet, Jag har gjort det vid ett par tillfällen tidigare. Man slutar vara människa, allting går på lågvarv och man byter sömntiderna helt. Trötthet och apati i sin vanliga tillvaro slår in och man tar sig till slut inte för att knappt gå upp ur sängen, För mig slog denna apatiska situation in efter Socialförvaltningarna tillsammans med förskolans lögner i mitt fall.  Inte förens vi fick en upprättelse i från socialen (som nån pappavänlig person försökte rasera dock utan att lyckas då man såg igenom de falska anklagelserna) kom jag själv på fötter igen. Jag kan väl känna lite av oro att detta skall slå in även hos dig. Att till slut behöva ta tabletter för att sova trotts att trötthet och matthet finns där dygnet runt.  Jag säger inte att det är så i ditt fall och att du med all säkerhet kommer att hamna där, men jag kan ha den största förståelse om det skulle ske.  Sociala myndigheterna har en stor brist i sin utbildning, De har inte ens en ordentlig barn-psykologisk utbildning vilket borde krävas. Själv anser jag att de som arbetar i med ärende som ditt först skulle ha en utbildning inom spykiatrin med en ca 2 år lång praktik inom Barn och Ungdoms psykiatrin innan de får lov att hand ha ärenden gällande barn på familjrättslig nivå.  Keep upp the work Joakim.

  2009-11-07 | 17:29:52
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • valens säger:

  Fars dag - för heroiska insatser  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2426290

  2009-11-07 | 19:57:28
  Bloggadress: http://visa.respEQt.nu
 • MoaLinn säger:

  Jag skickar en kram Daddy. Det är för djävligt. Och jag tycker inte att du överreagerar alls. Jag tycker du sköter det på det allra bästa sätt du kan.  Om de skaffat sig fördomar om dig och din person är det deras problem och fel. Inte ditt. Jag hoppas JO verkligen undersöker saker här.  Men visst måste du vila. Och du behöver stöd och mänsklig kontakt vad gäller hela livet, så att inte allt bara blir kamp. En terapeut är inte så tokigt, bara man hittar en bra. Jag vet att det kostar, men kanske kan du få en via landstinget, om de bara ser och förstår vilken pressad situation du befinner dig i.  Jag tänker på dig mycket och önskar jag kunde stötta på ett mycket konkretare sätt. Men du vet ju var vi bor och finns nu och jag hoppas du förstår att du är välkommen hem till oss för att bara vara nån helg eller så...  2009-11-07 | 22:22:39
 • intresseklubben säger:

  Joakim!  I slutändan handlar det om att orka hålla ut.

  Hur jävligt det än ser ut så måste du hålla ut.

  Vilket skit som än öses över dig så är du tvungen att hålla ut.

  Att individer som ipiss klankar på hur man förhåller sig tyder på en översittarattityd som inte vill låta människor vara fria. Enligt denne så ska man bete sig som översittarna tycker.

  Annars passar man inte in. Men vindarna vänder, dock så är jag säker på att en tragiskt falskt stolt karaktär som ipiss kommer att vända kappan därefter. Fega råttor brukar göra så! Inte starka individer som faktiskt står upp för den rättvisa de saknar för sig och sina medmänniskor.

  Stå på Dig Jocke! Du måste orka! Så är det! För Rania och tusentals andra barn i detta genomruttna samhälle vi lever i.

  Vi står vid din sida och tänker på dig jämnt!

  I slutändan kommer allt detta att ha gett något gott. Du har öppnat mångas ögon och fortsätter göra det varje dag. Även om det tär oerhört på Dig så är du minst lika oerhört värdefull för oss andra som kämpar med dig, men inte syns lika mycket.  Orka!

  2009-11-07 | 22:54:43
 • Mikael Karlsson säger:

  Till Intresseklubben,  Det tråkiga i det hela är att våra politiker inte öppnar ögonen för problematiken som finns.

  Man besvarar inte mail i dessa frågor och svarar inte ens med ett tack för mailet.  Nu kommer vissa att svara eller tänka att Deras partis Riksdagsledamöter engagerar sig...  Dom har absolut inget med självaste partiskriteriatet att göra Dom är som sagt endast Riksdagsledarmöter och lägger fram egna motioner. Inget som garanterar partiernas ställningstagande i debatten. Nej våra politeker förblir blinda och slåss för jämställdhet.. så länge den pekar åt kvinnornas rätt till högre löner, Mindre våld i hemmen mot kvinnor.  Visst är det väl bra att man vill motverka våld i hemmet och motverka könsrelaterade våldshandlingar. Men personligen anser jag inte att det har ett dyfft att göra med Jämställdhet.  Därför har jag ifråga satt vad man har i åtanke när man till exempel lägger sin röst i den omröstning som Joakim lagt upp på sidan som heter: "Vilket parti har den bästa jämställdhetspolitiken?" Vad är det man åsyftar då?  Inte kan det väl vara Jämställdhet i hemmet, Eller? För i så fall bör man rösta blankt. Alla partierna har samma mål och tillvägagångssätt att nå dessa målen och att urskilja ett parti i dessa frågor är en omöjlighet.  Nä som sagt,Intresseklubben Det du nämner , Om att öppna ögon. Jo det sker men inte hos dem som borde öppna ögonen, Medier, Politiker och yrkeskårer inom denna typen av frågor.  2009-11-07 | 23:08:34
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • L.P säger:

  Ibis...  Citat.  Vist kan det tänkas att "mamman" pysslar med umgänges sabotage och skyller på sjukdom..  Citat:slut.  Hur tycker du att Joakim skall/borde agera OM även nästa umgänge ställs in pga sjukdom?  Mvh  L.P  PS..Ibis,Försök var saklig när du argumenterar,peka på vad du tycker är fel,och kom med förslag på vad som skulle kunna vara bättre,eller mer "rätt"...  Till er andra som går igång på Ibis sätt,så kan även ni lugna ner er,och fortsätta vara sakliga,för det är då ni hjälper Joakim på bästa sätt!

  2009-11-07 | 23:31:33
 • Leroy säger:

  Till alla på fars dag.:  http://www.youtube.com/watch?v=MTZCAEDJUYo  Det är ännu inte lika illa i Sverige med frånvarande fäder som i USA.  Ett mycket bra initiativ och debatt av presidenten.  Mång kloka ord och frågor.  Vad gör myndigheterna för att stoppa klockorna, vad bidrar du själv med?  Har du själv upplevt att du inte fått läsa en godnattsaga?  Leroy  2009-11-08 | 00:44:38
 • Mikael Karlsson säger:

  Då är Idag som massor av pappor skall vänta och hoppas att telefonen ringer och en liten röst säger Grattis på far dag, Pappa.  För många händer inte detta. För många är det en vardag som vilken annan eftersom man aldrig blivit firad på fars dag eftersom Barn i lägre åldrar inte påminns om att det är Fars dag, För många är det en vardag av mer sorg än glädje för det var längesedan de såg sina barn, Om de ens sett sitt barn överhuvudtaget.  Jag tycker att vi alla skall se denna dagen med både glädje och sorg.  Gläds med pappor och barn som får det där lilla samtalet som innehåller så få ord men som stärker så i hjärtat och kan förgylla ett helt år ända tills nästa fars dag. Ta åt er av dessa människors glädje och värms av detta älskvärda ord.  Gläds tillsammans med de barn och pappor som idag leker och myser med varandra och får visa sin kärlek och ömhet inför varandra. var med och dela den kärlek mellan far och dotter, Far och son som får dela morgonen med en present eller frukost på sängen som dottern/Sonen fått vara med och plocka ehopa för att få överraska sin pappa på farsdag.  Sörj med de pappor och barn som lever i en relation likt döda för varandra. Där myndigheter stöttat en part i ett mål för att det pågått en vårdnads, Boende eller umgängestvist som urartat i anklagelser och lögner vilket skapat en klyfta så stor och så smärtsam att man relaterar varandra som levande döda. Detta tillstånd som aldrig kan sörjas av varken pappa eller barn då det vore en omöjlighet att på rätt sätt sörja förlusten av varandra. Visa våran medmänsklighet för dessa individer som idag som firar detta med ett ljus och ett foto på varandra från en svunnen tid. Med saknaden av att se sina barn växa upp.  Sörj också med de barn som vill men inte kan eller får fira fars dag. Dessa barn som svikits av en förälder som inte vill eller får fira med sitt barn.  //Mikael Karlsson

  Vårdnads & Umgängeslagar  (Denna skrivelse skickas även till Expressen och Aftonbladet.)

  2009-11-08 | 06:59:33
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Afrodite säger:

  Jättebra skrivet Mikael.

  Hoppas du får med det i både Expressen och Aftonbladet.  2009-11-08 | 07:41:52
 • Mikael Karlsson säger:

  Tror inte det Afro, Media belyser inte dessa ämnen.. Tyvärr.. Men jag skickar ändå.. Har givit mig fan på att allt jag anser borde publiceras i media skickas även dit... Inte för att jag tror att de bryr sig men ... Man kan aldrig säga att man inte blivit upplyst...

  2009-11-08 | 07:56:37
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Mikael Karlsson säger:

  Eftersom inte Aftonbladet ville ta upp det i sin debattsida så lade jag upp skrivelsen på min blogg som jag har på Aftonbladet. Ni hittar den här: http://blogg.aftonbladet.se/vardnads-umgangeslagar/2009/11/grattis-och-djupaste-kondoleanser-pa-farsdag  Vi kan ju försöka hålla den vid liv hela dagen så skriv gärna kommentarer på bloggen så att den syns... Mvh

  //Micke

  2009-11-08 | 11:08:08
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Adam Weisshaupt säger:

  Grattis alla pappor på fars-dagen!

  Idag ringde jag för att få höra min lille 7-årige sons röst men som vanligt har modern stängt av hans mobil som jag köpt till honom:-(

  Min son är inte ensam att bli bortblockerad av en förälder eller av myndigheter vilket känns märkligt då Sverige påstås vara ett bra land för barn där barns rättigheter blir hörda.

  Som tidigare så måste det poängteras att de som kommer hit på bloggen och gapar om ADHD mentorer och felaktigheter inte är värda att tas på allvar.

  Kritik är bra men det vore en fördel om den var saklig och inte angripande. Efter allt vem är det som är värd att klandras Joakims kamp för barnens rättigheter eller statens rätt att ta bort samma rättigheter?

  Det kommer alltid att finnas människor som har fel fokus men vi ska inte spendera energin på dessa sorgliga individer, vi behöver våra förenade krafter för att föra en positiv kamp.  Återigen, ha en bra farsdag!!

  2009-11-08 | 14:33:25
 • L.P säger:

  Ibis!  Citat.  Hör man samtalet så får man också en inbjudan till att komma och hälsa på när R är sjuk.. Dock att han ska lägga ner termometern o mistänklig göra henne för att ljuga... Ställ dig dig själv frågan om du blir uppringd med en anklagan om så förtäckta att du skulle vara ljugare... Varför inte åka dit och hälsa på.. antingen möts man av ett barn som är sjuk(lite vanligt sjukdomsinsikt eller suntförnuft) eller ett barn sprudlande av friskhet och då kan man liksom säga i stil med (positivt prat o inställning) Va bra att barnet är friskt då kan hon följa med när vi ska åka... Blir det då snack om inte har haft tid från mamman att förbereda eller liknande.. Så har man all tid i världen  Citat:slut.  Jag förstår vad du syftar på,Ibis..  En god tanke "Varför inte åka dit och hälsa på.."och det kanske är det som Joakim borde gjort?  Men med kp närvarande,då umgänget kräver kp,fast jag tror att det skulle vara svårt att få till en medverkan från sociala?  Har du tankar om hur man ev. kan/bör hantera sociala på denna punkt?  Mvh  L.P

  2009-11-08 | 17:16:02
 • Ibis99 säger:

  Till Adam Weisshaupt

  ADHD mentorer...!?! hur i hilsike fick du ihopa det nu då... med Karlsons klister eller?  Föresten så är det väl så att den som har barnen själv bestämmer vilka regler den vill ha i sitt hem och över barnet när den är hos respektive förälder... Då kan man inte komma och bestämma att en mobil ska vara på eller av bara för att man köpt den... Hur du gör med mobilen när barnet är med dig är din sak.... Vi snackar väl om ett barn under 18år som inte är myndig....  Ja jag tycker synd om dig men inte för att du inte kan styra över mobilen hos någon annan eller dess hem.. Utan för just den biten att du inte blir uppmärksammad av just högtidsdagen(fars dag..)  //trollet ibbe som sitter med en riktigt häftig slips i fars dags present..(fy va ful slips men den kommer att passa bra vid nästa jippo fest)

  2009-11-08 | 17:28:35
 • Mikael Karlsson säger:

  Vad fint att det finns folk som hånar alla dem som inte fått en farsdags hälsning av sitt/Sina barn. Det värmer verkligen att se att det finns så psykotiska människor som endast är ute efter att starta intriger.  Varför då inte säga det rätt ut att man försöker sabotera denna blogg så som man saboterade hela Pappa-barns forum för att vinna fler skribenter till forumet som denna psykopat så att brorsan och en vän till Psykopaten har nån att skriva med på det forum som de driver ihop??

  2009-11-08 | 21:29:09
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Daddy säger:

  Om "Ibis" hade läst vad jag redogjort för ang denna händelse i det dokument som ligger fullt synligt på bloggen under namnet "resumé och förklaring till ljudfiler", så hade han vetat att jag inte behövde åka hem till R dagen efter eftersom hennes mor kom med henne till tågstationen. Detta eftersom hon inte skulle kunnat motivera sin vägran att ta temperaturen på R inför rätten. Jag tror inte t ex min sons mor hade tyckt att det var ett konstigt förslag, då barnet glatt sig länge att få åka och hälsa på släkten i Norrland. Men naturligtvis tycker denne "barnrättskämpe" att jag kommit med en orimlig begäran, medan han inte alls ifrågasätter moderns motiv till att vägra....Goddag yxskaft!  Några tecken på att R dagen innan skulle ha haft 40 graders feber syntes inte. Hon var glad och pigg som en mört och vår julvecka i Norrland blev mycket lyckad. Att man kan misstänka att en person som ljugit om precis allt, och dessutom falskt polisanmält mig två gånger, inte är helt ärlig tycker denne Mats på föräldrajouren är konstigt.

  men åsikten är fri. Fortsätt gärna göra bort dig själv och din förening här på bloggen. Mig gör det absolit ingenting.  Lite konstigt är det ju dock att en person som jobbar aktivt inom en förening som föräldrajouren i Malmö inte har ryggrad att skriva under sitt rätta namn och föreningstillhörighet. FJ är ju en förening som säger sig jobba för samma mål. Barnens rätt till bägge föräldrarna, samtidigt som man ger sig på pappor som mig och Mikael Karlsson som jobbar natt och dag för våra OCH även deras barns rätt till bägge sina föräldrar. Verkligen snyggt agerat får man säga. Någon borde hjälpa denne person då det uppenbarligen snurrat till i kålroten.  Idag har jag blivit gratulerad av min son, men min dotter är uppenbarligen för sjuk för ett telefonsamtal. Ännu ett bevis för hur mycket mamman som hon påstår "värnar" om R:s rätt att ha kontakt med mig. Vad skulle jag kunna göra mot henne genom telefonen?

  2009-11-08 | 22:06:39
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anneli säger:

  Norrköpings tidningar hade i sin bilaga Paus flera sidor om just denna problematik: kvinnors makt i vårdnadstvister och fäders längtan och kamp. Väldigt bra artiklar! Det uppmärksammas kanske inte i aftonbladet och expressen men jag tror att det kommer ta tid innan den sortens tidningar vågar se att det finns gråzoner och att kvinnor faktiskt kan vara hemskare än män!

  Daddy: försök hitta tid att andas mellan varven! Din dotter behöver dig hel när socialen får bakläxa på allt detta!!

  2009-11-08 | 22:13:29
 • Ninni säger:

  Om du ändå vänder på alla stenar...Varför inte ta kontakt med DO, diskrimineringsombudsmannen. Får intrycket av att de jobbar rätt så objektivt. Vet bl.a. annat att de stämt förfäskringskassan pga att en far med gemensamvårdnad och växelvis boende inte får ett nickel av deras sk. vårdbidrag. Något man kan erhålla om en barn har ett funktionshinder. Vet inte vad maxbeloppet är nu men ca 8-9 tusen per månad brutto och pensionsgrundande. Således ganska mycket pengar för en normal ikomsttagare. Hur det går i rätten är väl svårt att säga men bara att de tar upp det tyder på att de åtminstonen inte är helt i klorna på terroristfeministerna.

  2009-11-08 | 22:39:51
 • Ninni säger:

  länk till DOs pressrelease

  http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Stamning-Forsakringskassan-/

  2009-11-08 | 22:42:52
 • Daddy säger:

  Ninni och Anneli, tack för stöd och omtanke.

  Tro mig, DO kommer att få en mycket välunderbyggd anmälan så småningom. Det är sedan den 1 januari i år uttryckligen förbjudet för socialtjänst att könsdiskriminera. Problemet har hittills varit att bevisa att det just är könet diskrimineringen beror på. Därför måste en anmälan på ett vattentätt sätt visa detta. Jag har begärt in alla sju fall där socialtjänsten idag är anmäld till DO för detta, och jag tror ärligt talat inget av dom kommer att räcka.  Och tack också för omtanken. Den dagen jag får hålla min dotter i min famn igen kommer allt som är trasigt i mig att lagas. Då jag får berätta att jag inte alls övergivit henne som hon fått sig itutat, att jag älskar henne precis lika mycket som förr och att jag verkligen har försökt varje dag att "prata med domaren" som jag lovade henne innan dom tog henne.  Då kommer jag att läka. Innan dess vet jag inte hur det skulle gå till.

  2009-11-08 | 22:50:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddy säger:

  jag anser att det gott kan framkomma att ditt namn är Mats Jakobsson och att du företräder föräldrajouren i Malmö eftersom du framför allvarliga anklagelser om att människor på denna blogg är psykopater, att du uppför dig som ett svin och spyr ur dig så jävla mycket dumheter att det nästan blir komiskt. om du skall fortsätta anklaga och smutskasta människor här som inte har förtjänat det på min blogg, kan du väl i alla fall vara man nog att stå för vad du skriver och inte gömma dig bakom anonyma signaturer som en feg stackare.  Att det skulle vara viktigare att inte avbryta min dotters lek än att låta henne tala i telefon med sin far som hon inte fått gjort på 252 dagar...Otroligt vilken enastående logik...  Märkligt att Kim inte reagerar och stoppar dina idiotiska skriverier här eftersom du drar hela föräldrajourens namn i smutsen med ditt jävla dravel.

  2009-11-09 | 07:04:12
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Mikael Karlsson säger:

  Men du är ju psykopat herr Jakobsson.  Du går på som en ångvält och pratar bokstavsdiagnoser som du överhuvudtaget inte kan ett jota om.  Du sänker andras sidor och forum för att vinna folk över till FJ. Så fort det blir lite stiltje på FJ går du ut och försöker sänka ännu en sida för att folk endast skall ha ett enda alternativ.  Det stämmer att jag inte läst alla din inlägg men när jag såg att du fick ett svar om ADHD, ögnade jag på vad du skrivit.  Om det då finns folk som har diagnosen ADHD här så är det väl jävligt kränkande och peka på den diagnosen. Men det är klart, Du skriver ju som du har förstånd till.  Jocke har ju helt rätt i det han skriver.. du drar ju ner FJ i skiten (Igen).  Detta är en liten profil på dig enligt dina egna uppgifter:  Boendeförälder (Betvivlar jag starkt).

  Du arbetar inom Socialmyndigheternas verksamheter. (Lögn enligt mig).

  Du är bror till Mats Jakonbsson på FJ (Också denna personens förgrundsfigur som känner dig manad att ta Mats kamper)

  Du är inte aktiv i FJ (Kontsigt att du som engagerar dig att fördärva för alla andra inte engagerar dig i den föreningen eller forumet eftersom du representerar deras ideologi samt har personlig relation till föreningen).

  Använder personer barns integritet för att håna och förnedra. (Publicerade ett barn som inte tillhörde dig fotografi i din avater på PB för att skapa intriger och vinna mark).  Denna profilen är sammansatt med uttalande från dig och ageranden i tidigare sammanhang i olika situationer. Du representerar ju allt som en psykopat gör. Du skulle förmodligen sälja din mor och dina barn för att få din vilja fram. Samt representerar sånt som en förälder inte skall stå för.

  2009-11-09 | 08:18:28
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Mikael Karlsson säger:

  Nej Du bor inte i malmö, Du heter inte Mats Jacobsson utan Björn Jacobsson och bor i Helsingborg, Du är bror till Mats Jacobsson som driver föräldra-jouren tillsammans med Kim Möller.

  2009-11-09 | 11:02:17
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Anonym säger:

  Föräldra-jouren Ibbis, Har du svarat mitt X än förresten? Hon ville ju veta vad du menade med den falska anmälan emot mig som du skickade till Familjerätten, Hon skickade ju frågan på nått av alla de mailkonton du har med dina olika profiler... Hon sa dock att hon hade skickat det till Ibbis99´s e-postadress på Pappa-Barn.  Tråkigt med sånna som dig som gör allt för att försöka sabotera för andras barn.  Du fick inte igenom din falska anmälan.. Bara en hint

  2009-11-09 | 12:49:05
 • Mikael Karlsson säger:

  Ojj mitt namn föll väck (Väntar på en korkad kommentar om detta när ibbis återkommit)

  2009-11-09 | 12:50:53
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Lilla My säger:

  Jag anser att det är dags att ibis99 blir portad på den här bloggen.  Att ha olika åsikter är bara bra, men när det går till personangrepp och hån får det räcka.

  Att håna pappor som inte får träffa sina barn är inte ok.

  Att anse att mammor gör rätt som hindrar sina barn att ringa och gratta på fars dag, stänga av mobiler som barnen mm.  Ibis99 tar för mycket energi från det som är viktigt (vilket antagligen är syftet).  Jag vet att du inte gillar att porta någon, men jag tycker att det är dags nu.

  2009-11-09 | 15:11:46
 • Mikael Karlsson säger:

  Hon har ju ställt frågan via ditt konto som fanns på Pbs forum, Hon har ju knappast skickat mig...  Har du inte svarat henne???  Ni är lite konstiga i din familj måste jag säga, Anklagar mig för att ringa hem till er och hota er, Eller om det var till din bror ni menar att jag hade ringt... Jag minns inte riktigt vem av er två det var som anklagade mig för det.. och sen skickar ni en falsk anklagelse till Socialförvaltningen om diverse saker.. Vilket inte ledde till ett skit.. och så lade du upp mitt barns ansikte i din avatar på Pbs forum....  Det är så tydligt vilken psykopat du är... Du har också på denna blogg visat vad du är ute efter... förnedra, brövla och ställa till allmän oreda...  Du är en människa som utnyttjar barn för att nå ditt mål ett mål som säkerligen inte har ett endast dyft med barns rätt eller barns trygghet att göra.  Visst är det förfärligt att mitt X och jag faktisk kan tala om vissa saker... Som rör vårat barns bästa.. trotts att vi i andra frågor har delad uppfattning om vilket som är det bästa.  Sen heter det Hässleholm, och inte h-håla och så heter det Qbar och inte biljardhallen.  Svartmålning av vissa föreningar är ju du som gör, Enligt dig var det ju därför du en gång i tiden startade att skrivningarna på Pb, (för att skydda din bror Mats, och hans förening) Vilket resulterade i att du och Kim drog ett par valser på PBs forum och hade ett herrans liv... Många pappor lämnade Pbs forum på grund av ER.. För att aldrig återkomma.  Till My, Att porta Ibis99 är svårt, HAn surfar runt på anonyma Proxys (HAr alltid gjort) och försöker komma in på de olika forumen och bloggarna , Portas han så hittar han en ny proxy och ett nytt namn. Så har han alltid gjort.  2009-11-09 | 15:55:21
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag har sagt mitt till dig nu, Behöver inte säga mer, För i dessa sammanhang som frågorna på denna bloggen igentligen berör, är det ju visat vad du är för person och vad du försöker frambringa.  Du säger att Joakim och jag är personer som inte tål motgångar du visar i dina texter att du lever som du påstår andra agerar.  Får du inte din vilja igenom i det du skriver så börjar sarkasm och hån. Om och om och om igen.  Ja jag anser att du begått övergrepp på mitt barn igenom att publicera henne i din avater på Pb.  Nej jag har inte blandat in speciellt många, Men du har ju sagt att jag hotat dig och din familj via telfonsamtal, Då är det väl ändå du som drar in din familj (Om du har nån, betvivlar det starkt).  Tror det är dags att sluta läsa dina inlägg så att bloggen kan komma i rätt harmoni (Någorlunda) igen. Du har ju inte direkt nått att tillföra debatten i övrigt.

  2009-11-09 | 17:49:28
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Alexis säger:

  Fjompan Ibis huserar oxå på andra bloggar med sina proxy-ip och olika nick. De karakteristiska stavfelen och ofta återkommande uttrycket "whatever" är dock desamma.

  Alexis

  2009-11-09 | 18:04:23
 • Anette Jakobsson säger:

  Jag blir mycket förvånad över att det är så många som upprätthåller kontakten med den sk. Ibis en person som är ute efter att knäcka Daddy. Det måste vara uppenbart för de flesta att den personen irrar runt här och försöker provocera, mestadels med en kvasi intellektuell ton.  Varje svar göder givetvis egot och håller personen kvar här och gör det mödan värt att fortsätta trakasserierna av Daddy.  Jag tycker därför att vi för att stödja Daddy inte skall uppmuntra diskussioner vars enda syfte är att

  förminska och misstänkliggöra honom, genom att delta i dem  Personen i fråga har full frihet att föra sin talan på övriga nätet eller starta en egen blogg om den känner behov av det men här är vi gäster i Daddys vardagsrum, anlägger en hövlig ton och bjuder inte in ovälkomna gäster.  Detta är mina tankar men jag är säker på att Daddy skulle uppskatta det stödet.

  2009-11-09 | 22:15:42
 • Daddy säger:

  Jag är enig med Anette.

  Lägg energin på något vettigare än att mata trollen här.  Här är ett förslag http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=37063#Comment

  2009-11-10 | 05:49:53
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anna säger:

  Joakim, du har själv erkänt på din blogg att du har svårigheter att sätta gränser och inse vad de allra flesta människor anser vara okej eller inte, när det gäller barn och sexualitet.

  Vilken normalt fungerande förälder behöver höra av sig till veckotidningssexualrådgivningsspalt för att fråga om det?

  Ditt barn har berättat om uppenbart gränsöverskridande sexuella handlingar.

  Hennes mamma reagerar som vilken sund tänkande förälder som helst och berättar vad som framkommit för de myndigheter som är satta att utreda och hantera detta.  Du har stora svårigheter att inse att andra människor, juridikutbildade, domare, poliser osv ser världen ur helt andra perspektiv än vad du gör i din värld av att allt du tycker och tror är rätt.  Ibis kommer med mycket kloka och förnuftiga kommentarer och argument.

  En människa som jag inte alls håller med om i allt, men en människa som mycket tydligt talar om vad de flesta ser hos dig.

  Du förstår det inte, men, du gör dig själv till åtlöje i din offerkofta som är flera nummer för stor.  Vad spelar det för roll om det är mamma eller pappa som blir vårdnadshavare?

  Det viktigaste är väl att barnet får den förälder som är mest lämplig att tillgodose vad barnet har behov av - inte vad föräldern har behov av!!!

  Du visar mycket tydligt att det är dina behov som styr, inte barnets.  Jag har fullt förtroende för Eva-Britt D i hennes gärning inom domstolsväsendet - tillika har hennes chefer det också.

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=35293

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=35506  Rättssäkerhetsorganisationer med mycket god hjälp av undermålig journalist kom inte långt i de påhoppen.  Eva-Britt D ses som en stor tillgång, med bred erfarenhet, stort kunnande, engagemang och objektivitet!  Hon är en klippa i sitt värv.

  Du, Joakim, börjar mer och mer likna en kvarnsten runt dina barns halsar.  När du läser hennes blogg, läs även detta:

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=36978

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=36331

  Du ljuger om PAS - det är ett begrepp som inte är på väg in - det är på väg ut med diskvattnet som det avfall det är!  Du kan beslås med lögn efter lögn, du talar emot dig själv, ger felaktig information osv.

  Din trovärdighet ligger under fryspunkten!

  2009-11-10 | 11:50:20
 • Anna säger:

  Tar du bort inlägg, Joakim?

  Var det för svårt att se sanningen?

  2009-11-10 | 12:01:05
 • Afrodite säger:

  http://www.runebert.com/roks.html  Anna:

  Ang dina hänvisningar till EBD och som om det vore en sanning förkastar jag.

  EBD har inte på något sätt övertygat mig.

  Så att se henne som din mentor (visserligen andas ditt inlägg lite väl mycket hyllning till EBD och det får mig osökt att... tja...)är ju intressant.  Jag skulle vilja att du visade källa på detta du skrev:

  "Joakim, du har själv erkänt på din blogg att du har svårigheter att sätta gränser och inse vad de allra flesta människor anser vara okej eller inte, när det gäller barn och sexualitet."  Och var är det för inlägg Joakim har tagit bort?

  2009-11-10 | 13:20:10
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag tror att Anna igentligen heter nånting annat och syftar på det inlägg som togs väck efter Joakims sista kommentar skrivet av en annan psydonym..

  2009-11-10 | 14:05:32
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Alexis säger:

  Nicket Annas inlägg smakar sur mareng-bakelse...

  2009-11-10 | 14:08:33
 • Afrodite säger:

  Ok, Mikael.

  Det missade jag.

  Om Joakim har tagit bort att inlägg så var det nog illa skrivet, men tanke på hur mycket han i hela sin blogghistoria har låtit vara kvar.

  2009-11-10 | 14:46:46
 • Ibis99 säger:

  Micke: Tro kan man göra i kyrkan.. Tja om man inte lider av förföljelse mani.. Eller får panik för att man inte vet exakt o låter kontrollbehovet ta över...  Alexis: Men vist smakar det sur mareng-bakelse.. när inlägg inte passar motståndets syften och åsikter... Eller man tycker att sanningen är illa hörd???  Daddy: Härligt härligt att du tar bort och censurerar inlägg... Det blir liksom att svaren som blir kvar tolkas än mer som tvivelaktiga... Nä din sits är inte lätt och knappast R,s... Men frågeställningen kanske är på sin plats att ställa om du tillför eller försämrar i ditt agerande.. Vad andra gör eller inte.. Vad andra agerar eller beter sig i din problematik har du svårt för att påverka.. Men något du faktiskt äger och med lite "jävlar anamma" kan göra är att påverka ditt eget sätt att agera och uppträda och där igenom förändra.. Både till positivt och negativt...  Tänker på ett par bra ord... Se inte bak om vad som hänt för historien kan man knappast förändra,knappt dagen vi är i.. Men framtiden äger du att förändra genom dom val du gör idag...  //Trollet ibbe...

  2009-11-10 | 15:05:53
 • "Daddy" säger:

  Jag tror skribenterna ovan blandar ihop begreppet inlägg med begreppet kommentar. Jag har rensat i kommentarsträsket som till slut kom att handla om helt andra saker än det inlägg som jag skrivit ovan. Några inlägg har inte raderats.  Anna, vilken veckotidningsspalt? Jag har aldrig skrivit till någon veckotidningsspalt. Kanske någon använt signaturen Daddy i denna spalt, men det är inte jag i så fall.  Hur kan denna Anna uttala sig om min förmåga som förälder? Känner du mig? Vet du vad mina barn tycker om mig? Är det inte ett utslag av storhetsvansinne att annars sätta sig till doms över hur jag sköter mitt föräldraskap?  Är detta något du gör mot alla som skriver om barnrättigheter? Eller är det bara mig du anser dig ha rätt att döma?  Att det skulle komma reaktioner när jag kommenterade på Eva Britt Dahlströms blogg var väntat. Skillnaden är att mina kommentarer på hennes blogg är sakliga och dessutom undertecknade med både Namn och mail och webadress.  Vad spelar det för roll vem som blir vårdnadshavare? Varför skall en förälder få alla rättigheter medan den andra endast får skyldigheter?  Detta är både en rättvisefråga, och en ekonomisk fråga. Den förälder som liksom jag blir berövad vårdnaden blir också berövad alla rättigheter att fatta beslut om sina barn.  Anna, skall du vaccinera dina barn mot svininfluensan? Ett ganska svårt och stort beslut eller hur. Jag och min sons mor diskuterar detta och kommer fram till ett gemensamt beslut. För mig känns det viktigt att få vara med att fatta sådana beslut om mina barn. Det känns t o m som att det är en mänsklig rättighet. Detta tycker Anna visar att jag är en olämplig förälder?? Spelar det ingen roll för Anna om du fråntas den rätten? tillåt mig tvivla.  I inlägget ovan ser man tydligt hur rätten manipulerar rättsprocessen, men t.o.m med detta kan tydligen ses genom olika genusglasögon. Var och en får tolka detta hur dom vill naturligtvis.  Man får även kritisera det jag skriver på denna blogg. Varsågod. Jag har aldrig haft problem med kritik. Jag välkomnar den. Men det finns ett sakligt sätt att göra det på, såsom jag gjort på EBDs blogg, och så finns det ett sätt som bara går ut på att håna, spotta och förakta. Dessa inlägg tar jag mig rätten att ta bort, precis som EBD och alla andra bloggare.  Ibis har nu skrivit ett otal kommentarer här i den senare kategorin. Då städar jag. Inget konstigt med det.  Sen kan ju gränsdragningen vara svår ibland. Hur skall man tolka en skadeglad kommentar som går ut på att idiotförklara mig för att jag skriver att R inte fick ringa mig på fars dag efter 255 dagars separation mot hennes vilja, med motiveringen att hon kanske var upptagen med lek?  Är detta saklig kritik? Eller är det hån? Jag lämnar det till er att avgöra. Själv har jag naturligtvis en åsikt, men den är min.  2009-11-10 | 18:44:03
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Goodwin Strawman säger:

  daddy  Har du publicerat de offentliga domstolsbesluten någonstans på din blogg?  Det vore intressant att få läsa exakt hur "korkskallarna" tänker.

  2009-11-10 | 18:55:01
 • Afrodite säger:

  Hrmmm, just det.

  Kommentar är - just en kommentar och det är där jag skriver.

  Inlägg är - just inlägg och det är där Joakim skriver.  SÅ var det :)

  2009-11-10 | 20:02:39
 • Anna säger:

  Tyvärr skriver du inte om barnens rättigheter, du skriver om Joakims rättigheter!

  Det är STOR skillnad!

  Fast, det har du nog inte upptäckt ännu.

  Det visar väl tydligt vilken form av föräldraskap du utövar - Joakim i centrum.  Det spelar väl ingen roll vem som får enskild vårdnad - pappa eller mamma. Det viktigaste är väl att föräldern är kompetent att sätta barnet i fokus och inte sitt eget ego?  Sedan finns det nog en hel del som bör läsa de länkar jag sände med till EBDs blogg - man behöver inte tro på EBD eller äns gilla henne - fakta talar för sig själv!

  Eller hur, Joakim?

  Du skrev av dig en hel del angående henne tidigare i mycket nedvärderande ordalag och nu kan du inte ta till dig att hon faktiskt är friad från den löjliga anmälan som inkom till Blekinge Tingsrätt och fått upprättelse!

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=35506  Ibis är den som inte dunkar dig i ryggen, utan säger som de allra flesta tänker.

  Du inser inte det i ditt lilla universum, tyvärr.

  2009-11-10 | 21:04:47
 • Helsingborg42 säger:

  Daddy,  Jag har läst på din blogg till och från, är bestört över hur du och din dotter blir behandlat. Det är inte rätt och du skall ha all stöd du kan få och lite till, det behöver såväl du som din dotter.  sen sitter jag och läser...och vips poppar mitt namn upp, även Föräldra-jouren???  Som ordförande i en förening har man inte speciellt mycket makt, definitivt inte utanför föreningen.

  Jag har sett Ibis99 i farten på fler ställen och även om jag inte kan hålla med i sak, då förfäras jag över att det tydligen är helt OK att koppla Ibis ihop med mig och FJ, fast jag inte har något alls med Ibis att göra, vill inte ha det heller för den delen.

  Men även om jag inte har något med Ibis99 at göra då förundras jag över att man tydligen får kalla ett synonym/alias precis vad som helst här.

  Det absolut grövste "psykopat"  Daddy, om du tillåter att skribenter kallar varandra för psykopater, då skadas din egen trovärdighet enligt min egen uppfattning..  Att du sen tillåter att jag dras lite ner i smutsen...sammankopplas med Ibis och undrar varför jag inte tar "mitt ansvar"???  Som jag ser det, då har DU, Daddy, inte tagit ditt ansvar, då du låter mig stå kvar i kommentarerna, fast jag intet har med din blogg eller ditt fall att göra.  Så, därför, Daddy, kan du betrakta detta inlägg som min svansång hos dig.....jag har inget mer att tillägga och väljer att lämna din blogg nu....

  Möjligen, om jag inte har nogot för mig, at jag tittar in för att läsa, men räkna inte med det.  Så lycka till Daddy, hoppas du får till det, det går nämligen att lyckas.....

  Jag har faktisk på trots av falska anmälningar fått VV boende på mina 2 och den 3:ie sonen börjar nu själv komma.  Sanningen kommer som oftast ikapp, och den hårdaste dom kommer från barnen---så håll ut och håll fokuset på barnens bästa....inte på TROLL, oavsett vilken håla dem kommer ifrån  2009-11-10 | 22:25:48
  Bloggadress: http://www.foraldra-jouren.se
 • Leroy säger:

  Anna.  Jag måste fråga dig en sak.  För vems skull skriver du?  Är det inte bättre att barn får rätt till två sociala baser att falla tillbaka på än en baserad på påstånden om inte utredningar görs objektivt och skyndsamt.  Hur kan du påstå att man inte trampat över gränserna i Joakims fall.  Med all den fakta som finns.  Var finns EBD´s fakta. Vad har hon och I Segelström gjort kariär på för agendor.  Hur behandlade hon partikamraten Stefan :  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465  Då han ställde relevanta frågor i pappadebatten.  Leroy

  2009-11-10 | 23:14:21
 • L.P säger:

  Citat:Anna.  Det viktigaste är väl att barnet får den förälder som är mest lämplig att tillgodose vad barnet har behov av -  Citat:slut.  Märkligt att du sätter igång så starkt,Anna...kanske är det för att även du är en mor?  Vad vet jag?  Hur som helst så sätter inte R:s mamma "sitt" barn i fokus,hon bryr sig inte om att dottern gillar sin pappa,och även har ett behov av honom..  Ett behov som inte kan fyllas av en MAMMA..  Tillika så har R:s mamma kommit med anklagelser efter att Joakim fick nog av umgängessabotage,som pågick länge och väl..  Och inte ska man glömma att R:s mamma är beredd att ta till så starka medel,att Joakim följaktligen riskerat/riskerar fängelse..  Och för vad?  Jo,stackaren har ju DUSCHAT med sin lilla dotter..huuh,vlken hemsking HAN är...  Det var det "gränsöverskridandet",stackars dotter...  Frågan är bara vad som är värst,mamman som med vett och vilja skadat R:s anknytning och relation till pappan,eller pappan som gör allt han kan för att visa omvärlden vad som skett och fortfarande sker!  Kanske har Joakim inte gjort allt "rätt",men vad f*n begär ni av en far som sitter i hans fruktansvärda situation,och där hans dotter bevisligen har berövats sin far?  Fruktansvärt att ni kan skriva som ni gör,skäms på er!  //L.P  2009-11-10 | 23:15:09
 • Leroy säger:

  Anna.  Hur länge var det sen du fick läsa en godnattsaga eller känna lukten av ditt eget barn?  Vad har du och Ibis för alternativ. Hitintills så har Ni valt at ifråågasätta eller kritisera, valt att lyfta andra. Vad skulle Ni själva ha gjort om Ni lyfter blicken och tittar på hur dagarna förflyter och ingen väljer att agera.  Vore jag i Er sitts så skulle jag nog välja attt föklara och inte kritisera.  Fins det rättvisa så räknar jag med att man löser saker och rekomenderar att ni fortsättningsvis är konstruktiva i stället för att bara tycka eller påstå.  Leroy  2009-11-11 | 00:09:31
 • daddy säger:

  Eva britt Dahlström sprider osanning om mig på sin blogg, samtidigt som hon inte låter mig bemöta den. Strider mot god publicistisk sed, men nu är hon ju inte publicist utan politiker och nämndeman så hon känner väl inte till dessa regler vilket man ju kan ha förståelse för antar jag. men det skadar ju trovärdigheten för hennes blogg.  Först skriver hon att "enligt vad hon vet" så har företrädare för Daddys blogg uteslutits ur Pappa-Barn. Vilka företrädare? här finns bara en företrädare och det är jag, och jag har inte uteslutits ur pappa-barn? Men jag är heller inte någon aktiv medlem då jag ju arbetar med min blogg istället. Vi har dock ett gott samarbete, vilket ju inte minst den annons för deras seminarium visar som jag postade ut i det förra inlägget.  Sedan skriver EBD att jag skriver skitprat, dock utan att precisera vad hon menar med skitprat i dett a fallet. Då blir det svårt för mig att bemöta påståendet.  Sedan avslutar hon med att säga att hon kommer att ta bort alla inlägg som på något sätt kan förknippas med min blogg. Bara så ni vet ni som vill kommentera. Nämn inte min blogg. Då censureras ni. Intressant sätt att bedriva en debatt på från denne socialdemokrat tycker jag.  I den kommentar jag skrev, men som nu censurerats från EBDs blogg visade jag ju med siffror från BRÅ att EBD sprider lögner om pappor. Jag antar att det är detta hon menar med skitsnack, men då borde hon väl snarare censurera BRÅ då? och än hellre visa upp detta "skitsnack" än att censurera det??  Objektiv? Jag skulle då inte vilja ha den nämndemannen i samma rättssal som mitt barns framtid skall avgöras i. Jag skulle tro att de flesta fäder är ense.  Du ljuger ju Eva Britt Dahlström! Sedan censurerar du dom som påpekar det...snyggt!

  2009-11-11 | 01:57:27
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddy säger:

  Jag kan dessutom inte se att jag med min senaste kommentar på EBDs blogg brutit en enda av alla hennes regler:  Regler för kommentarer  I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.  Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:

  ej undertecknade med förnamn och efternamn

  kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga

  är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande

  innebär brott mot tystnadsplikten

  uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen

  Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.  Din kommentar kan även bli borttaget om:

  du använder hundratals utropstecken eller nonsensord

  vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn

  Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.  När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.  Så då måste det väl vara klausulen som fastslår att ägaren av bloggen själv har rätt att avgöra vilka kommentarer som få finnas på bloggen...  men det är ju lite märkligt att man censureras trots att man hållit sig till samtliga dessa regler. För i så fall sysslar ju Ann Britt Dahlström med åsikts censurering vilket är knepigt då hon ju driver en politisk blogg. Hur kan man bedriva en politisk blogg och samtidigt censurera kommentarer som artigt framför en avvikande åsikt. Och dessutom sedan bli portad på köpet...  Tur att man inte bor i Karlskrona.

  2009-11-11 | 02:08:31
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Mikael Karlsson säger:

  Väntar på mina uppgifter till Sosserian som det heter medbloggar etc.  Jag anser att Eva-britt Dahlström visar en sida av Socialdemokratin som inte existerar.

  Socialdemokraterna står för nått som som inte

  Eva Britt Dahlström står för. Det är Jämställdhet och en moralisk syn.  En syn som jag kommer att försöka jämställa på Sosserian med tanke på att Eva Britt Dahlström får det att verka som om Socialdemokraterna är pappa-hatande nämndemän.  Jag kommer inte ens att nämna Eva-britt Dahlström i de skrivelser på den blogg som jag efter att jag fått mina uppgifter till Sosserian då hennes åsikter inte är Socialdemokratiska. Eva-britt Dahlströms skrivelser borde skapas hos FI och inte hos ett arbetar parti som slåss för jämställdhet mellan BÅDA KÖNEN inom den arbetspolitiska eran.  Nu kommer säkert Eva-britt Dahlström skapa en skrivelse om att de mishandlande papporna tågar in i Socialdemokratin och föra mer kräkord emot män i allmänt, Då kan jag upplysa Eva-britt Dahlström om att jag varit Sosse hela mitt liv och kommer så fortsättningsvis att vara, Så slipper Eva-brittan slösa tid på att göra bort sig och partiet ännu mera.  Men i övrigt förstår inte jag varför man ger denna människa uppmärksamheten här på denna blogg.  Kom i håg att detta är Eva-Brittans egna ord och inte de Socialdemokratiska. Tycker det hade varit bättre hon startade en blogg på blogg.se eller dylikt i stället för hos Socialdemokraterna med tanke på att hennes värderingar inte har någonting med de Socialdemokratiska värderingarna att göra.  2009-11-11 | 02:12:08
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • abbe säger:

  domaren Gerd Möller  http://www.laholmstidning.se/article/20090522/NYHETER/454609740/1295/*/HALMSTAD/tingsrattsanstalld-fick-favorer-vid-rattegang

  2009-11-11 | 09:06:16
 • Afrodite säger:

  Corren om papporna som vill vara med sina barn men inte får det.  http://www.corren.se/ostergotland/?articleId=5029924&date=&menuids=

  2009-11-11 | 09:39:07
 • Daddy säger:

  Tusen tack för länkarna. Speciellt den i Laholms tidning var ju mycket intressant. Den bekräftar bilden av en rådman som tror att det är hon som bestämmer lagarna i Sverige.

  2009-11-11 | 21:19:04
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Ramona har skrivit ett bra inlägg om hur saker skall granskas skyndsamt och inte gömmas i dolda agendor.  Det finns som tur är vettiga politiker i Helsingborg oxå som både läser och hänger med i det som skrivs eller diskuteras på S-bloggarna. Är det privata vendettor och åsikter eller är det partiets syn och hur man kan tillåtas censurera sanningar och bara få påstå.  Skrämmande. Se dock en som vågar bemöta och ifrågasätta, trotts att åsikter och kommentarer togs bort hos EBD. Då man ifrågasatte Ingrid C. och hon gick i svaromål. Så typiskt att försöka skifta focus. Lyfta annat än det centrala, påstå i stället för att leverera.  :

  http://ramona-fransson.blogspot.com/2009/11/kand-socialdemokratisk-politiker-har.html  (Stefan A Johansson.)  Hans inlägg:  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=34285  Öppnade ögonen för att det fanns hopp att man även här såg en del orättvisor som kanske borde rättas till. Men det är så klart lättare att likt I Segelström säga att det spelar ingen roll om det är sannt eller inte.  Nejinte för dom. Dom har inte drabbats på samma sätt som de fäder som nu vaknar och ser att barnen en dag kommer att ställa frågor. De barnen kommer att ställa de som påstog till svars.  Det hade så klart varit enklare om man valt att föra dialog från första början och valt att dela på ansvar i stället för att hävda och ta.  Tråkigt att EBD valt att ta bort eller hävda att agendan är viktigare än rttvisan.  När hon sitter som nämndeman. Tråkigt om papparörelsen har så svårt att arbeta tillsammans för det finns folk som väljer att hoppa på individer i stället för att se till de generationer som borde få.  Allt sabbotage är fel.  När jag bad moderator på Pappa-Barn kontakta Marina för att reda ut saker.(Ev. kapade Nic) så tyckte jag det hade gått för långt. Därför har jag valt att fortsätta skriva ensam, utan att luta mig mot några sidor eller organisationer.  Jag fattar dock inte hur man kan ifrågasätta den som valt att klä av sig naken likt DAddy gjort.  De som gör det borde själva visa sitt rätta jag. Fundera på hur dom själva skulle agerat eller gjort då dom inte fått en möjlighet till syl i vädret eller läsa en godnattsaga eller ens känna lukten av sitt barn.  Den dagen man själv sitter där och blir kränkt ser hur 3.dje part blir kränkt. Den dagen man kan visa att man vandrat minst en mil (10km) i mina eller Daddys skor. Då kan man lyssna på de förhoppningsvis sakliga förslag och argument man lägger fram.  Innan dess så är trovärdigheten liten. Det finns de som läser på´innan, insikt gör att man resonerar inte argumenterar.  Leroy

  2009-11-11 | 21:37:28
 • PAPI säger:

  Seminarium - "Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist?"  Kanske något för Daddy? (Gudrun Schyman är en av talarna). Jag tycker det är lite av ett skämt när man ber en ökänd feminist prata under en sån rubrik, som att be en övertygad rasist prata om hur vi skall överbrygga främlingsfientlighet, tala om att kasta mer bränsle på elden!  ***  "Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist?"  Den 13 november bjuder Makalösa föräldrar in till ett lunchseminarium om vårdnadsfred istället för vårdnadstvist. Seminariet inleds med en presentation av en enkät om samarbete och konflikter, som medlemmar i Makalösa föräldrar fått svara på.  Därefter presenterar Marianne Gabrielsson från stadsdelen Hägersten Liljeholmen deras arbete med att hantera svåra vårdnadstvister.  Avslutningsvis blir det en debatt mellan rikspolitiker, behöver lagen ändras för att det ska vara lättare att åstadkomma vårdnadsfred?  Hur får vi vårdnadsfred istället för vårdnadstvist?  Program

  Kl 12.00 Makalösa föräldrars generalsekreterare Helene Sigfridsson presenterar resultatet av en medlemsenkät som visar hur vanligt det är med konflikter mellan föräldrar, hur man löser dem och hur man skulle vilja att stödet för att lösa konflikter ser ut.  Kl 12.30 Marianne Gabrielsson, Projektledare Barn i svåra vårdnadsstrider i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen, presenterar hur de arbetar med konfliktlösning.  Kl. 13.15 Debatt, behöver vi en ny lagstiftning eller andra politiska beslut för att bli bättre på att skapa vårdnadsfred istället för vårdnadstvister?  Medverkande

  Anti Avsan, moderaterna

  Maria Kornevik Jakobsson, centerpartiet

  Gunvor G Ericson, miljöpartiet

  Liselotte Olsson, vänsterpartiet

  Gudrun Schyman, feministiskt initiativ

  2009-11-12 | 14:48:01
 • Daddy säger:

  Ja om jag hade kunnat så hade jag gått dit. Men frågan är om det hade gjort varken till eller ifrån.  Håller med om att panelen är mycket märkligt sammansatt. Marianne Gabrielssons förslag till lösning av vad jag kunnat se är att låta socialarbetare och psykologer medla mellan föräldrarna. Enda skillnaden från nu är att dessa människor skall kallas kordinatorer istället...  Det har ju inte fungerat hittills, varför skulle det plötsligt göra det bara för att man byter namn på metoden?

  Och sen...

  Fi, Miljöpartiet, Vänsterpartiet... Inte direkt dom partier som gjort sig kända för att jobba mot pappadiskrimineringen...Maria Wetterstrand ser inte ens att denna diskriminering finns. Såvida hon inte ändrat uppfattning det sista halvåret.  Det finns bara en lösning på problemet. En lösning som är lika enkel som genial. Barnen skall ha lika rätt till att spendera tid med bägge föräldrarna. Umgängessabotage och falska anmälningar skall beivras och den delade vårdnaden skall vara okränkbar.  och vad gör Fi där? Dom sitter ju inte ens i riksdagen. Sjunger sånger om hur mycket dom hatar män och kallar oss för psykopater om vi ifrågasätter deras världsbild.  Och slutligen, bara att ställa frågan..Behövs en lagändring? Wholy mother of god...  Anti Avsan kommer att få en tuff match. hoppas han orkar stå upp. Men att detta seminarium kommer att bidra med några lösningar ser jag som tämligen uteslutet.

  2009-11-12 | 15:50:03
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/

Kommentera inlägget här: