daddys

Beware the fury of a patient man

Tingsrättslogik

Kategori: Pappa

Logik är en intressant vetenskap. Logik är också en egenskap som människor mer eller mindre alltid haft förmågan att använda. Om man skall äta en mammut så är det lättare att göra det då den är död. Ergo, vi dödar den först, och äter den efteråt. Logiskt.

För 2400 år sedan i Grekland, genom tänkare såsom Plato och Aristotoles, utvecklades logiken till en vetenskap som blev var mans egendom. Idag vet alla vad logik är. Och alla tänker vi minsann logiskt. Tror vi. Men logiken är sällan så glasklar som vi inbillar oss.

2+2=5 för tillräckligt stora värden på 2.

Är ovanstående mening sann eller falsk? Är den logisk eller trotsar den all logik?

Idag skall det handla om logiken som praktiseras av våra domstolar i sina avgöranden om "barnens bästa". Detta uttryck "barnets bästa" är en konstant. Det vill säga att det stipiuleras av svea rikes lag, att alla avgöranden gällande bland annat vårdnad och boende skall utgå från vad som är bäst för barnet.

Hur kan det då komma sig att mamman vinner egen vårdnad i 15 av 16 vårdnadstvister? Den logiska tolkningen då man sätter dessa två uppgifter mot varandra blir då:

1. Barnets bästa skall vara avgörande.
2. Mamman vinner 15 av 16 vårdnadstvister.
Ergo Mamman är i 15 fall av 16 den bästa vårdnadshavaren för barnet.

Denna uppställning haltar naturligtvis. Men för att förstå hur tingsrätterna och familjerätterna kommer till denna märkliga logiska slutledning måste vi se till de enskilda fallen. Därför skall vi idag titta på ett sådant tänkte jag. Ett fall som dessutom har massor av märkliga likheter med mitt eget. Här handlar det i och för sig inte om vårdnadsrätten, då pappan visserligen har den kvar, men jag skulle ändå tro att han finner föga tröst i detta faktum. Jag kunde inte låta bli att fetmarkera några passager. Ni kan ju fundera och se om ni kan lista ut varför. Häng med för nu blir det domstolslogik på hög nivå.

Mamma vs Pappa


Det fall som redogörs för här är högst autentiskt, trots att namnen på parterna är utbytta mot "Mamma" och "Pappa". Även barnens, vittnens och kontaktpersonens namn är utbytta.

Fallet avgjordes i Stockholms tingsrätt i Januari 2007. Alltså året efter 2006 års vårdnadslag.

Jag redogör inte för allt, utan följande är en beskrivning i korta drag.

Utslaget i domen blev följande:

Med ändring av det som förordnats om umgänge i Stockholms tingsrätts, avd. 7,
dom i september 2003 i mål T XXXXXX-01 beslutar tingsrätten att Dotter född,
99XXXX, och son född 01XXXX, skall ha rätt till umgänge med Pappa
– varannan veckohelg, jämna veckor, lördag och söndag kl. 9.00–18.00,
– varannan julhelg under julafton, juldagen och annandagen kl. 9.00–18.00, med
början år 2007,
– varannan påskhelg under påskafton, påskdagen och annandagen kl. 9.00–18.00,
med början år 2008.

Bakgrund


Mamma och Pappa träffades 1998 och inledde ett förhållande som varade fram till 2000. Två barn kom till världen. Elin som som föddes 1999 och Adam som föddes 2001. Från början hade de gemensam vårdnad om Elin, medan mamma hade ensam vårdnad om Adam.

I dom från 2003 kom samma tingsrätt fram till att vårdnaden om Elin fortsatt skulle vara gemensam och att detsamma skulle gälla för Adam. Vidare att Pappa skulle ha rätt till umgänge varje söndag mellan 09.00 och 17.00 under tillsyn av kontaktperson.

Pappa har i en ny stämningsansökan nu yrkat att tingsrätten, med ändring av vad som bestämts i Stockholms tingsrätts dom 2003-09-02 i mål T XXXXXX-01, skall tillerkänna honom rätt till umgänge med parternas barn Elin och Adam enligt nedan:

– varannan helg, jämna veckor, från fredag kl. 15.00 till söndag kl. 18.00,
– varannan julhelg, från den 23 december kl. 17.00 till den 30 december kl. 17.00, med början 2007,
– varannan nyårshelg, från den 30 december kl. 17.00 till den 6 januari kl. 17.00 med början 2008 samt
– vartannat sportlov, från sista skoldag före lovet kl. 17.00 till lovets sista dag kl. 17.00, med början 2007,
– vartannat påsklov, från sista skoldag före lovet kl. 17.00 till lovets sista dag kl. 17.00, med början 2008,
– fyra sammanhängande veckor varje sommar med skyldighet för pappa att senast den 31 mars samma år meddela mamma när han avser att utöva umgänget.

Mamma har bestritt Pappas yrkande och förklarat att hon medger att barnen ges rätt till umgänge med pappa varje lördag kl. 9–18 i närvaro av kontaktperson.

Vid sammanträde för muntlig förberedelse i april 2005 bestred Mamma Pappas yrkande och yrkade för egen del att det av tingsrätten i dom beslutade umgänget skulle inskränkas till att istället gälla varannan söndag i närvaro av kontaktperson. I protokollet antecknades i enlighet med Mammas önskemål att den av henne yrkade neddragningen endast var temporär att gälla till och med att en pågående utredning om varför barnen var oroliga avslutades.

Tingsrätten lämnade i beslut meddelat i april 2005 parternas interimistiska yrkanden utan bifall. Samtidigt uppdrog tingsrätten åt Norrmalms stadsdelsförvaltning att genomföra en umgängesutredning beträffade Elin och Oskar. Uppdraget ändrades senare på så sätt att Norrmalms stadsdelsförvaltning skulle genomföra umgängesutredningen
i samråd med socialförvaltningen i Upplands Väsby kommun.

Grunder


Båda parter har anfört att det av dem själva förordade umgänget är mest förenligt med barnens bästa. Pappa har härutöver anfört att han är positivt inställd till samarbete i frågor som rör barnen och att han vill medverka till barnens goda och trygga uppväxt.


Domskäl


Båda parterna har åberopat den i målet utförda umgängesutredningen. Vidare har parterna hörts under fria partsförhör. På pappas begäran har vittnesförhör hållits med familjerättssekreteraren Eva Alldin och kontaktpersonen Lollo Nilsson samt med hans fästmö, Anna Nilsson, och på Mammas begäran med Ninni Bergman, som haft hand om barnen i förskolan, och med Mammas mor, Maria Lundgren. Polisanmälningar som Mamma gjort mot Pappa har genomgåtts.

Anförda omständigheter


Pappa har anfört:
Han har nu sedan lång tid regelbundet haft umgänge med barnen i närvaro av kontaktperson. Kontaktpersonen anser att det inte längre behövs kontaktperson vid umgänget.

Han har ordnade förhållande, ny sambo och en bra bostad där barnen regelbundet vistats.

Mamma accepterar inte sedvanligt umgänge trots försök att resonera och trots flera samarbetssamtal.

Umgänget med barnen fungerar bra. Han hämtar och lämnar med bil.

Han tycker att kommunikationen med mamma fungerat bättre under senare tid, men trots det accepterar mamma ej oövervakat umgänge.

Mammas anklagelser om sexuella övergrepp på dottern är gripna ur luften.

Barnen måste få stanna längre hos honom och få sova
över och träffa kompisar. Det måste också vara möjligt för honom och hans fästmö Anna Nilsson att få resa med barnen.

Mamma har anfört:

Förhållandet med Pappa var mycket konfliktfyllt och tog slut redan när hon var gravid med Adam.

Pappa tog inte ansvar för dottern, var frånvarande och drack mycket alkohol.

Våld förekom.

När hon var gravid med Adam så våldtogs hon av Pappa.

Trots detta har hon hela tiden velat att umgänge skulle ske mellan Pappa och barnen, dock i närvaro av kontaktperson.

Hon har misstankar om att Pappa varit sexuellt gränsöverskridande mot Elin.

Hennes morbror har berättat att han på BB sett att Pappa stoppat sina fingrar i Elins slida. Vidare hade Elin
en rispa på ena blygdläppen och var röd i underlivet i april 2001. Hennes mor har också sett att Pappa gnuggat Elins underliv; Pappa masserade Elins stjärt på ett otillbörligt sätt. Elin har sagt sig inte vilja träffa Pappa för att Pappa  stoppar sin tunga i hennes (Elins) mun.

Hon har hela tiden skyddat barnen, även Adam, då Pappa har ett burdust sätt mot barnen. Båda
barnen har sagt att Pappa tagit Adam hårt i armen och dragit Adam i örat; Adam hade blåmärken på armen. Vidare bröt Adam armen vid ett umgängestillfälle. Då var kontaktpersonen inte närvarande. När Adam kom hem till henne förstod hon att något var fel. Denna händelse gör att hon inte vet exakt hur umgänget fungerar.

Pappa har förnekat att han utsatt Elin för övergrepp och förklarat att han inte vet något om någon skada på Elins  underliv. Han har också förnekat att han utsatt
Mamma för våldtäkt och våld och att han utsatt barnen för våld samt att han använt för mycket alkohol.

Umgängesutredningen


Utförd av två familjerättsutredare.

Under Sammanfattning och bedömning anförs följande:

I tidigare genomförd vårdnads- och umgängesutredning har utredarna uppfattat att ”fadern visar en seriös vilja och ett intresse av att ha kontakt med sina barn, att lära känna dem, ta del i deras liv samt känslomässigt engagera sig i dem.” Det har inte framkommit i vår kontakt med Pappa något som talar emot detta vilket även styrks av referenssamtal med kontaktperson. Av referentsamtalet framkommer även att den handfallenhet han tidigare uppvisat i kontakten med barnen inte finns i dag.

I tidigare genomförd utredning framför utredarna den uppfattningen att Mamma medvetet eller omedvetet vid flera tillfällen har saboterat umgänget mellan Pappa och barnen, bland annat genom att lägga ansvaret på barnen när hon frågat dem om de vill träffa sin pappa eller inte.

Mamma uppger att hon försöker att inte visa barnen den oro hon hyser för att de ska fara illa. Vår uppfattning är dock att barnen känner av hennes oro och reagerar på denna. Barnen har tidigare uppvisat olika reaktioner och symptom vilket även
kommer i referenssamtal med personal från barnens tidigare förskolor.

Utredarna har i tidigare genomförd utredning, tolkat att dessa symptom skulle kunna bero “dels på de spänningar som råder mellan föräldrarna och dels på moderns oro som
avspeglar sig på barnen.” Det har i vår utredning inte framkommit något som skulle kunna tolka barnens reaktioner på annat sätt.

Det som Mamma lyfter fram är att barnen är ledsna och arga efter umgänget med Pappa samt att Elin brukar kissa på sig i samband umgängestillfällen. Hon tror det beror på att Elin inte är trygg känslomässigt med Pappa.

Pappa uppger att detta hänt endast vid några tillfällen den sista tiden vilket även hans sambo Anna uppger. En förklaring till detta menar han är att Elin har alltför lite tid med honom och hon är väldigt upptagen av allt hon
vill hinna göra hos honom.

I bedömningen av barnens umgänge med sin pappa står vi inför samma svårigheter som de förra utredarna. Oavsett om Elin utsatts för något övergrepp eller inte, är det Mamma övertygelse att så har skett. Denna övertygelse är så stark och hennes oro så stor över att barnen skall fara illa under obevakade umgängen hos Pappa, att vi har svårt att se hur ett sådant umgänge skulle fungera i praktiken. Barnen har redan idag uppvisat olika symtom på föräldrarnas konflikt och Mammas oro.

Vi bedömer att Mamma inte kan förmå sig att lämna ut barnen till Pappa på ett sådant sätt att de skulle känna sig lugna och trygga. Vi är inte heller säkra på om hon kommer att överhuvudtaget medverka till ett sådant umgänge, utifrån sin övertygelse att barnen måste skyddas gentemot Pappa. Vår farhåga är då, om ett sådant umgänge fastställs, och Mamma inte medverkar till att lämna ut barnen, att föräldrarnas konflikt ytterligare förvärras
med en eventuell fortsatt rättsprocess. Detta kommer naturligtvis inte gynna barnen och deras relation till sin pappa. Det kan till och med leda till traumatiska upplevelser för barnen.

Ett fortsatt umgänge med kontaktperson innebär dock att de inte på ett naturligt sätt kommer vara en del av sin pappas liv och kunna leva ett normalt familjeliv med honom. Vi bedömer emellertid att i dagsläget är det den enda realistiska lösningen för att barnen skall kunna ha ett fungerande umgänge med sin pappa.

Partsförhör


Pappa: har berättat om umgänget med barnen och då beskrivit ett bra och så naturligt umgänge som är möjligt med kontaktperson närvarande samt uttryckt frustration över att inte ha möjlighet att utöva ett naturligt vardagsumgänge med barnen.

Mamma: har närmare redogjort för tillfällen under deras förhållande när Pappa skall ha misshandlat henne och för en våldtäkt under tiden hon var gravid med Adam. Hon hävdar också att Pappa har begått sexuella övergrepp mot dottern Elin.

Familjerättssekreterare Eva Alldin:
har
bedömt Elin och Adam som fina, högst normala, barn. När hon träffade Pappa med barnen hade denne och barnen ett bra samspel; Pappa lyssnade på barnen och var närvarande. Hon uppfattade det som att barnen kände sig hemma hos Pappa.

Hon och (kollega) har uppfattat att Mamma har en stark övertygelse om att Pappa utsatt Elin för något. Övertygelsen är så stark att barnen tidigare visat oro och de har bedömt att Mammas oro kan förorsaka slitningar för
barnen och medföra att det är omöjligt att få till stånd umgänge utan kontaktperson.

Hon och (kollega) vet inte om det som Mamma beskyller Pappa för är sant.

Kontaktpersonen: Hon har varit kontaktperson i tre år, men har nu sagt upp sig så att hon slutar i december 2006. Att uppdraget skulle bli så långt hade hon inte trott. – Barnen tycker mycket om både mamma och pappa. I början var umgänget oroligt; det var svårt att överlämna. Hämtningarna kunde vara dramatiska då barnen inte
ville åka. Väl hos Pappa verkade barnen som barn är mest; de lekte. Ibland ville sedan barnen inte åka från Pappa.

Barnen har bra kontakt med Pappa och Pappa är lyhörd och engagerad när syskonen bråkar. Barnen konkurrerar om utrymme och uppmärksamhet. Pappa kan ha svårt med gränssättningen
och att vara konsekvent och fullfölja, men det beror nog på att Pappa har barnen så korta stunder. – Hon har träffat Pappas fästmö. I dag är det fint samspel mellan Pappa, fästmön och barnen.

Dagisfröken Ninni Bergman: har berättat om hur hon uppfattade Elin och Adam under den tid de var i förskolan där hon arbetar.

Mormor Maria Lundgren: såg Pappa massera / ta på Elins skinkor. Pappa var då alldeles borta. I Warszawa såg hon en gång Elin med särade ben på en soffa. Vad Pappa gjorde kunde hon inte se, men det räckte tillsammans med vad hon sett tidigare.

Tingsrättens bedömning


Och så kommer vi till sist till rättsskiparna bedömning av ovanstående fakta. Och det är nu man lyckas göra 2+2 till 5.

Bedömning: Inledningsvis kan konstateras att polisanmälningar mot Pappa avseende sexuella
övergrepp som Mamma och Mormor berättat om inte lett till annat än nedlagda förundersökningar.

Även om det beviskrav som gäller för fällande dom i brottmål är väsentligt högre än det som bör gälla för att risk för sexuella övergrepp skall beaktas i mål om umgänge med barn, når bevisningen i form av Mamma och Mormor berättelser inte den nivån att barnens rätt till umgänge med Pappa bör begränsas på grund av risken att han utsätter Elin för något otillbörligt. Detta gäller särskilt som det inte finns någon uppgift om störningar i barnens relation till Pappa när de umgås.

Barn har normalt ett behov av ett väl fungerade umgänge med den förälder de inte bortillsammans med. Det som framkommit tyder inte på att det finns någon störning i Elins
och Adams relation till fadern. Tvärtom tyder utredningen i målet starkt på att relationen mellan barn och far är god. Mot den bakgrunden bör Elins och Adams rätt till umgänge med Pappa utökas och kravet på kontaktperson slopas.

Mot en omedelbar utökning till det umgänge som yrkats av Pappa talar det som anförs i umgängesutredningen om risken för att Elin och Adam skall fara illa på grund av att Mamma inte skulle kunna förmås att lämna dem till Pappa på ett sådant sätt att de skulle känna sig lugna och trygga. Å andra sidan kan inte Mammas oro tillåtas att i alltför hög grad begränsa Elins och Adams rätt till umgänge med Pappa.

Enligt tingsrättens mening är omständigheterna sådana att det vid ett umgänge som innebär övernattning med stor sannolikhet kan befaras slitningar och konflikter mellan föräldrarna i sådan omfattning att barnen skulle fara illa. Barnens rätt till umgänge med Pappa bör därför tills vidare vara inskränkt till dagtid. Med hänsyn taget till det anförda bör Elin och Adam nu ges rätt till umgänge dagtid med Pappa varannan helg lördag och söndag samt varannan julhelg under julafton, juldagen och annandagen och varannan påskhelg under påskafton, påskdagen och annandag påsk.

En utförsfärd som kommer att sluta illa


Är det denna form av "rättvisa" jag själv och min dotter nu har att se fram emot då tingsrätten skall ta ställning i vårt fall?

Logiken stöder oftast enskilda så kallade "rättshaverister" som mig, som bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Om en person förstår logik kan han använda den, och ingen blindflygande  myndighet kan egentligen argumentera emot. Därför möts man istället allt som oftast bara av tystnad då man försöker att med logikens hjälp argumentera. Man kan lugnt påstå, utan att sträcka sig allt för långt, att den amerikanska revolutionen inte skulle ha hänt utan logikens födelse i det antika Grekland. Inte heller om rättshaverister inte funnits.

Frågan är när vi får se en revolution i Sverige. Detta har inte hänt sedan Dacke misslyckades störta Gustav Wasa. Här fortsätter vi istället blint att lita på myndigheters och domstolars logiska förmåga. Det enda som hjälper mot logik är nämnligen ignorans.

Vi tolkar material, och sedan drar vi slutsatser, varpå vi nöjt kan lägga ifrån oss frågan och gå vidare i livet. För mig blir snarare en "slutsats" ett ställe där vi inte orkar tänka längre.

Tankeförmågan gällande anklagelser om pappor, övergrepp och kvinnovåld i Sveriges domstolar tycks ha upphört någon gång runt 1980 i samband med mordet på Catrine Da Costa. Sedan dess verkar det bara ha varit en brant nedförsbacke.

Ingen pulkafärd kan dock vara för evigt. Dessutom brukar dom som utförs i för hög hastighet och utom all kontroll oftast sluta rätt illa. Det kommer även denna okontrollerade utförsfärd att göra. Dom orden kan ni stoppa in på banken.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • susanna svensson säger:

  Väldigt bra skrivet Daddy speciellt det sista om rättsutvecklingen sedan da costafallet

  2010-04-24 | 19:07:29
 • Daddy säger:

  Tack Susanna. Logik är sannerligen ett intressant ämne. Åtminstone tycker ju vi "rättshaverister" det.  Jag vill påminna pappor därute om den C uppsats som skall göras angående dom nya vårdnadslagarna från 06.  Författarna behöver era svar innan den 27 April.

  Här är en länk till svarsformuläret:

  https://secure.espub.net/survey.aspx?ID=3c19fa97ab73b26df73aca5cded926f3

  2010-04-24 | 19:17:08
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anonym säger:

  Amäh, vad fan??? Bara för att mamman inte kan sluta som hon gör så ska alla runt henne anpassa sig efter hennes himla nojor, det sker ju på bekostnad av barnens kontakt med pappan :( Låt barnen få bo hos pappa så får hon acceptera och gilla läget helt enkelt.

  2010-04-24 | 20:10:24
 • Anonymingen... säger:

  Amäh, vad fan.  Jag håller med dig. Soc måste våga säga detta allt mer. De skall kuna tala om för en person som inte sammarbetar att om du nu inte följer de råd vi ger och går till samtal och deltar i utredningar så riskerar du att förlora det du har. I dagsläget är oblanasen så solklar och man kan inte se till så att så sker.

  2010-04-24 | 20:50:55
 • AV säger:

  Som mattelärare måste jag bara inflika att påståendet:

  "2+2=5 är sant för tillräckligt höga värden på 2", är logiskt. Du utgår vanemässigt från att tecknet 2 motsvarar mängden två, men det är en definitionsfråga. Med olika baser får vi också lite roliga uträkningar: 1+1=10, 26+53=112 (bas 2 resp 7).  Men bortsett från denna mattelek är tingsrättens logik häpnadsväckande. Om mamman bara uttrycker oro och inte kan förmå sig att överlämna barnen till pappan utan konflikt måste barnens rätt till pappan begränsas och vi skattebetalare skall bekosta en kontaktperson som egentligen inte behövs. Inget om att mamman skall tvingas bearbeta sitt överförande av oro till barnen. Att hon skall lära sig att ta vuxna beslut och inte fråga barnen: vill ni verkligen till pappa? Det är ju hon som behöver en kontaktperson!

  2010-04-24 | 20:56:51
 • Daddy säger:

  Tack för mattelektionen. Jag har alltid förundrat mig över människor som fördjupar sig i detta ämne, vilket jag förstår mer och mer verkar vara totalt bottenlöst.  Jag som fick kämpa mig till godkänt i matematik ser bara en massa siffror och inte mysterierna som döljer sig bakom dom.  Tack också för din analys av domstolslogik. Det är alltid glädjande att få kloka analyser av ens texter.  Också glädjande att inte ens en matematiklärare som kan få ihop 5 av 2+2 lyckas se någon logik i tingsrättens resonemang.  Då är jag nog inte helt fel ute då jag hävdar svårigheten i detta.

  2010-04-24 | 21:10:17
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • AV säger:

  Åhh, matematik är inget bottenlöst hål. Den står på en stabil grund. Det är en ständig uppförsbacke utan slut. Men ju längre upp man kommer desto starkare ben får man. Problemet är att bergstoppar ofta är inhöljda i dimma.  Besök gärna Tanja Bergkvist blogg, som visar en del av matematikens skönhet och den sk genusforskningens vansinne.

  2010-04-24 | 22:16:39
 • Bur-q-ua12 säger:

  ==>Daddy:

  det du skrev om "barnets bästa" stämmer tyvärr inte.

  Barnets bästa är allt annat är någon "konstant".  Tvärtom är det, enl. förarbetena "ett obestämt rekvisit", med hänvisning till "nödvändig flexibilitet i det enskilda fallet" (delvis fritt citerat).  Däremot används detta uttryckligen obestämda rekvisit, som någonting bestämt och konstant men det är en helt annan sak.  Det är dock just DET, som är ett av de riktigt stora problemen i svenskt s.k. rättsväsende, nämligen att ockuperade socialkontor och domstolar hänvisar till begrepp, som är obestämda som vore de bestämda och definitiva!  Exempel:

  1.)

  "barnets bästa", som sagt - barnets bästa definieras inte.  2.)

  "särskilda skäl", "synnerliga skäl" (tillämpat för att avslå ansökningar om eftergift av statliga fordringar - vad dessa skäl innebär definieras inte.  3.)

  barnets "ålder" och "mognad" (nämns i Föräldrabalken på minst två ställen) - ålder och mognad definieras inte.  4.)

  falska anmälningar om påstådda brott, t.ex. från förälder gentemot barn och som används i domstol.  Genom hänvisning till odefinierade begrepp kan staten "köra med" enskilda medborgare, år ut och år in!  Inte ens advokater avslöjar denna sanning. Många känner säkert inte ens till den eller förstår säkert inte ens vidden av dess innebörd.  ALLA begrepp, som en domstol hänvisar till, måste vara definierade!  I annat fall handlar det om en bananrepublik, där godtyckliga beslut fattas av inkompetenta domstolar.  Så vill väl inga människor ha det, eller?  /

  B12, av Rubens stam (1-12)

  för

  Sällskapet Bur-q-ua - för allas lika värde, emot rättsröta

  BB - bröd och bur-q-ua åt folket  "

  Detta uttryck 'barnets bästa' är en konstant. Det vill säga att det stipiuleras av svea rikes lag, att alla avgöranden gällande bland annat vårdnad och boende skall utgå från vad som är bäst för barnet.

  "

  2010-04-25 | 04:49:14
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Anonym säger:

  [korrigering:]

  "

  Barnets bästa är allt annat äN någon 'konstant'.

  "

  2010-04-25 | 04:52:14
 • Anonym säger:

  [korrigering no 2:]

  "

  (tillämpat för att avslå ansökningar om eftergift av statliga fordringar) - vad dessa skäl innebär definieras inte.

  "

  2010-04-25 | 04:54:15
 • Anonym säger:

  [korrigering no 3:]  "

  Inte ens advokater avslöjar denna sanning. Många känner säkert inte ens till den eller förstår vidden av dess innebörd.

  "

  2010-04-25 | 04:56:31
 • susanna svensson säger:

  Jag fick mitt första barn som 19-åring. Har tre barn från två olika förhållanden som sprack efter ett tag. Mina barns pappor har dykt upp oregelbundet någon gång i bland ofta med kort varser för att hälsa på sina barn och leka en stund. Det jag för mitt liv inte kan förstå är de kvinnor som har barn med karlar som är beredda att ta halva ansvaret, men ändå inte släpper ifrån sig barnen. Det är härligt med ungar, men det är även ett jäkla stort ansvar och i bland skulle det vara skönt att slippa det ansvaret själv till 100% och få lite tid för sig själv.  Det kommentar jag skulle vilja ge till den ovannämnda domen där alla utredningar visar att det inte finns nått att anmärka mot pappan, men domstolen ändå förordar kontaktperson för att stilla mammans oro. I sådana fall bör kvinnan själv betala för kontaktpersonen. Skattebetalarna bör stå för fiolerna med en sådan endast i fall där det konstaterats ex aktivt missbruk hos umgängesföräldern.

  2010-04-25 | 08:49:29
 • Lena säger:

  Mina barn har en äldre syster, som deras pappa har sedan ett tidigare äktenskap.

  Pappans och dotterns umgänge stryptes efterhand mer och mer, utan att han kunde göra något åt detta ,mamman hade ju hela vårdnaden.

  Mamman ringde oftast strax innan han skulle hämta henne och sa att dottern skulle med henne på något annat.

  Det hela slutade med att min man, för att få träffa sin dotter, fick sitta i mammans kök en gång i veckan tillsammans med mamman och dottern...detta var okey för mamman.

  Detta pågick i åtskilliga år.Men han fann sig i detta,han hade ju inget annat val.  Flickan blev vuxen och kom sedan själv till oss,antagligen tack vare att hennes pappa inte gav sig utan satt där i mammans kök en gång i veckan och ibland mer.

  Men hans dotter och våra barn gick miste om en uppväxt tillsammans under naturliga förhållanden.  Det är nu ca tjugofem år sedan detta tog sin början.

  Barnens pappa är nu död,men dottern och hennes pappa och vi fick trots allt några fina år tillsammans.  I detta fallet fanns det ingen anledning till strypt umgänge mer än att mamman hade möjlighet att bestämma, och ville ha dottern för sig själv.

  2010-04-25 | 10:46:48
 • Anonym säger:

  "MördarMalin" är också en sådan kriminell mamma som försökte med sådana falska anklagelser mot den stackars oskyldiga pappan.  http://www.yakida.se/malin.html

  2010-04-25 | 11:10:41
  Bloggadress: http://www.yakida.se/malin.html
 • Karl säger:

  Mycket bra förklaringsmodell av hur Tingsrätterna resonerar, jag har själv upplevt en liknande verklighet för min dotter och mig samt därav hennes syskon och övrig familj, det är belysande och klarsynt.  Det står bortom allt tvivel att det i sådana här fall är mamman som behöver kontaktperson och adekvat hjälp att komma till insikt och förstånd, som min gamla Farmor sa, -Det kopplar inte riktigt där uppe, hos henne(mamman) vad som är bäst för flickan.

  2010-04-25 | 15:34:45
 • Leroy säger:

  Eftersom det handlar om xx o xy samt resultat av deras möte. Barnen X eller Y så kanske det handlar om sannolikhetslära. Det som händer då föräldrar inte längre kan leva ihop eller sammarbeta, Det osanolika inträffar i 5-7% av fallen och man underlåter att göra objektiva utredningar där parterna kallas till obligatoriska utredande samtal.  Man nöjer sig med att gå på påståenden och hela den logiska förklaringsmodellen faller.  Man skiter i viljan, granska förmågan och lämpligheten. Då en part som kanske har allt detta anser sig förfördelats. Vid protest så väljer att man att visa makt som myndighet så den "Lille" inte får möjlighet.  Varför ser inte de 93% att om 7% far illa så är det ganska många barn som hamnar eller riskerar att hamna i kläm är ganska många årligen.  Leroy

  2010-04-25 | 19:59:49
 • Leroy säger:

  Hur många barn handlar det om egentligen i rena siffror varje år, och om man ser till kvadraten av hur det eskalerar oh ökar. Hur många rör det sig om som hamnar/hamnat i kläm eller bakom lås o bom eller övergivits?  Leroy

  2010-04-25 | 21:03:05
 • Leroy säger:

  5 eller 7 % upphöjt till vad?  Leroy

  2010-04-25 | 21:04:50
 • Daddy säger:

  Det rör sig om mellan 5-7000 barn om året som tvingas gå igenom en vårdnadstvist. Detta ger ju också en indikation på hur många föräldrar som skiljer sig varje år. Skilsmässorevolutionen som inleddes redan på 70 talet har ännu inte peakat.  Lustigt nog är det samma antal barn, dvs 5-7000 som varje år på något sätt, hamnar under luppen hos dom sociala myndigheterna.

  2010-04-25 | 21:50:00
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Björneman säger:

  Möjligen lite OT, men...

  Kommentar #3 från Ann Helena Rudberg till denna artikel tycker jag är rätt talande:

  www.newsmill.se/artikel/2010/04/23/alexa-wolf

  2010-04-25 | 23:19:04
 • (M)askulinism säger:

  Jocke du är blytung! Fortsätt vara den du är och kämpa för dig och din dotter! Du märker hur känsligt område är när man väl börjar gräva i det.  Hur kommer det sig att det är så förbjudet område att man inte ens får diskutera den här problematiken i gammel media? Hur kommer det sig att en del kvinnor;märk väl en del,inte alla, besitter en äganderätt över sina barn? Som om barnen var någon slags egendom! Gå tillbaka till dom gamla Grekerna och studera Euripides tragedi Medea så kanske man finner svaren att kvinnan inte alltid är så god,moderlig och helig.  Människan har inte lärt sig av Historien fast vi lever 2010 i världens mest jämställda land!

  Några fler exempel för att nämna teater är Moderskärlek,Pelikanen och Fadren av Strindberg. Även Top Girls av Caryl Churchill.

  ----------------------------------------------------

  Fadren  Fadren är en tragedi från 1887 av August Strindberg.  Centrala temat i Fadren är kampen mellan könen. Fadren handlar om en kvinna som driver sin make in i en osäkerhet, som slutar med grubbel, förvirring och slaganfall. Det är Ryttmästarn som är hennes make, han har intellektuella intressen, är överkänslig och har lätt att brusa upp. Frun Laura använder hans labila ställning till sin fördel. Laura vill att fadren ska tro att han är tokig och hon talar om för honom att han inte är pappa till hennes dotter Bertha.  Dramat är en av Strindbergs mest spelade, och har översatts till många olika språk.

  ----------------------------------------------------

  Moderskärlek  Handling  En ensamstående mor smutskastar barnafadern på alla sätt inför sin dotter. Trots att dottern till slut får veta sanningen kan hon ändå inte bryta de starka, destruktiva banden till sin mor.

  Konflikten finns redan i öppningsscenens kortspel. Dottern vill inte vara med utan längtar ut till sina nya vänner och den unga Lisen som hon svärmar för. När Lisen kommer får hon veta sanningen om sin far. Ändå vänder hon sin älskade halvsyster ryggen och slår sig ned vid spelbordet hos sin mor.

  ----------------------------------------------------

  Top Girls  * Premiär: 1983-09-30

  * Scen: Lilla scenen - Turné

  * Antal föreställningar: 49

  * Originaltitel:  Författare Caryl Churchill

  Regi Gun Jönsson

  Scenbild Agneta Pauli  http://www.dramaten.se/Dramaten/Medverkande/Rollboken/?qType=performance&value=1261

  2010-04-26 | 01:07:40
 • Michael säger:

  "Systemet och media domineras av det svenska folkets fiender, därför är det ingen som ryter ifrån. Om du vill att någon skall ryta ifrån får du göra det själv. Samla ihop några likasinnade och ge er ut och visa vad ni tycker. Det är nog det enda sättet. Demonstrera ilsket utanför riksdagen och utanför partiernas lokaler."  2010-04-26 | 02:21:16
 • Jag tycker det är lite kul att sammanfatta säger:

  TnT..............

  Rock´n Roll

  Moralen sviker aldrig

  Packad, Glad o Kåt motherfucker Tänk för fan själv!

  2010-04-26 | 04:30:37
 • Du tänker på alla grisar som försöker skriva ner daddy? säger:

  http://www.youtube.com/watch?v=WCX8gDW4YS0&NR=1  :-)

  2010-04-26 | 06:09:44
 • Hmm säger:

  Nu orkade jag inte läsa hela inlägget,så jag kan inte lägga en större värdering däri, men en egen logisk fundering..  Varför skaffa barn #2 om hon inte gillade pappan? (Redan innan barn #1 så borde hon ha haft torrt på fötterna). Vet inte folk vem de skaffar ngt så viktigt som barn med?  @ Lena. Har själv sett liknade fall med svartsjuka och possessiva mammor.

  2010-04-26 | 10:07:48
 • 9.0 säger:

  Märkligt att våra domstolar inte tar i med hårdhandskarna och flyttar över vårdnad och boende, till den förälder som är mest lämpad!  Näee, låt barnen stanna hos den förälder som skadar barnen psykiskt (ironi)

  Kort och gott, så är vårdnads/umgängestvister slitsamma för att MYNDIGHETERNA är slappa!  Fy faan!  9.0

  2010-04-29 | 11:57:21
 • Fullt Navn säger:

  du verkar inte fatta någonting joakim. DET HANDLAR INTE OM VEM SOM ÄR DEN "BÄSTA" VÅRDNADSHAVAREN ..det handlar om VAD SOM ÄR BÄST FÖR B A R N E T..VAD SOM ÄR BÄST FÖR B A R N E T..!!!!!!!!!!! ..fatta nu för fasen...

  2010-04-30 | 22:55:17
 • Daddy säger:

  Vad är det jag skall fatta fult navn?

  Att mammorna är det bästa för barnet? Är det vad jag inte begripit?  Intressant debatt teknik för övrigt. Jag provar den själv.  JUST DET! DET HANDLAR OM VAD OM ÄR BÄST FÖR B A R N E T!!!!!!! Fatta nu för fasen!  PS. Undrar om det hjälper?

  2010-05-01 | 01:24:03
  Bloggadress: http://daddys
 • Anonym säger:

  Ett sån´t jävla gnäll!!! Och ni kallar er karlar?

  2010-05-05 | 22:12:17

Kommentera inlägget här: