daddys

Beware the fury of a patient man

Pressmeddelande

Kategori: Pappa

Pappa-Barn Kristianstad är en förening som bl a verkar för barnens rätt till BÅDA sina föräldrar. Efter ca ett års verksamhet, sedan starten den 26 mars 2009, är vi idag drygt 50 medlemmar, varav ca 1/3 är kvinnor. En del av vår verksamhet är att driva opinion för barnens rätt enligt FN:s Barnkonvention. Med anledning av att det är valår genomför vi under våren bl a ett antal politikerträffar med såväl riksdagspolitiker som lokalpolitiker. Mer information om oss finns på www.pappa-barn-kristianstad.se

Den senaste veckan har vår förening (tillsammans med MinPappa.nu) figurerat flitigt i media med anledning av en blekingepolitikers (Eva-Britt Dahlström) försök att stoppa vår presentation för riksdagsledamöter (inbjudna av centerpartiet) samt den rapport som MinPappa.nu släppte samma dag som vårt besök i riksdagen (den 4 maj). MinPappa.Nu:s rapport handlade om vårdnadstvister-/domar i Skåne under 2007-2009.

Pappa-Barn Kristianstad anser att MinPappa.nu:s rapport stöder vår verklighetsuppfattning och det våra medlemmar i väldigt många fall personligen upplevt, nämligen att pappor negligeras och (ofta medvetet) misstolkas och kränks i de vårdnadsutredningar som socialtjänsterna utför.

Vår utgångspunkt är att barnen behöver BÅDA sina föräldrar och när kränkningar sker mot föräldrarna, så är det också en kränkning av aktuella barn. Vi har många exempel på mycket egendomliga beslut som tas i dessa sammanhang. Risken är att vi får en ny debatt om 20-30 år när dessa barn vuxit upp, liknande den som lett fram till utredningen gällande de s.k. barnhusbarnen. Tyvärr vågade man inte låta den utredningen undersöka förhållandena ända fram till våra dagar.

Johan Linander (centerpartiet, ledamot i justitieutskottet), en av deltagarna vid vårt möte i riksdagen, har under senare delen av  veckan uttalat att han vill se en granskning av socialtjänstens vårdnadsutredningar och, om det finns anledning, att ändra på gällande lagstiftning. Detta är ett direkt resultat av våra och MinPappa.Nu:s ansträngningar att lyfta fram våra hjärtefrågor. Vi välkomnar detta initiativ!
(http://www.skanskan.se/article/20100508/LUND/705079871/1057)

Tingsrätternas ovilja att "korrigera" socialtjänstens vårdnadsutredningar är tyvärr inte ett tecken på att utredningarna är föredömligt utförda, som Socialtjänstens företrädare i Lund vill låta påskina. Det är snarare beroende av bristande kunskaper och att det gått slentrian i hur okritiskt tingsrätterna hanterar vårdnadsutredningarna. Lunds Sociatjänst utför tyvärr heller inte kvalitativt bättre utredningar än många andra socialtjänster, vilket samma socialtjänstföreträdare i försvarsposition under veckan försökt framhäva som skäl till att inga pappor där fick enskild vårdnad. Innebörden vore ju i sådant fall att, om alla socialtjänster vore lika ”duktiga” i sitt utredningsarbete som i Lund, skulle helst inga pappor någonstans i hela landet någonsin få enskild vårdnad. Argumentet är helt orimligt och närmast ”ett skott i den egna foten”.

Vi kan också se hur LVU och vårdnadsmål blandas ihop. Tvångsomhändertagande (ofta på mycket grumliga grunder) enligt LVU används då som skäl till att ta ifrån en förälder såväl vårdnaden som rätten att få ha kontakt med sitt/sina barn. I LVU-målen är socialtjänsten motpart och samtidigt uppträder de som utredare med "specialkompetens" i parallella vårdnadstvister i Tingsrätten om samma barn. Vi påstår att ibland används LVU som ett verktyg att avskilja ett barn från en av föräldrarna i vårdnadstvisten, vilket ALDRIG varit avsikten från lagstiftarens sida. Detta är ett missbruk av LVU från Socialens sida!

Med LVU:t som argument fråntas den ena föräldern fortsatt del i vårdnaden i Tingsrätten varvid samma förälder automatiskt förlorar talesrätten gällande överklagan i LVU-ärendet i Förvaltningsrätten! Härigenom skapas ett "moment 22" , en ogenomtränglig cirkelreferens av argument, och samtidigt ett brott mot Europakonventionens bestämmelser om rätten att få varje myndighetsbeslut prövat i domstol.

Särskilt allvarligt blir detta när barnet samtidigt (utan nödvändiga s.k. placeringsutredningar) placeras hos den ”favoriserade”  föräldern i LVU-målet genom socialtjänstens beslut, med det uttalade syftet att just denna förälder skall ”vinna” vårdnadstvisten.

Sedan finns det vissa lokalpolitiker med extrema åsikter, som tycks ta med sig dessa in i Tingsrätten såsom nämndemän. En sådan är just Eva-Britt Dahlström i Karlskrona. Detta är rent förödande för rättssäkerheten i vårt land där så sker (nu särskilt i Karlskrona) och framförallt för de barn det handlar om i vårdnadstvister.

Om man läser E-B D:s egen blogg kan man inte annat än nå slutsatsen att hon närmast kan betecknas såsom en "manshatare".

Åsikterna hon framför får hon naturligtvis ha, men hon skall låta bli att försöka kontrollera debatten i sammanhang där hon inte ens är inbjuden. Det liknar mest metoder som flitigt användes i gamla öststatsdiktaturer! Argumentet att vi inte skulle få framföra våra ståndpunkter oemotsagda i riksdagen, enligt hennes i tidningen uttalade uppfattning, gäller uppenbarligen bara hennes meningsmotståndare och inte henne själv. E-B D har nämligen inte svarat på tidigare inviter från oss om att debattera öppet och släpper inte heller genom inlägg på sin blogg som inte instämmer i hennes egna ståndpunkter. Detta brukar kallas dubbelmoral!

E-B D vägrar först kommentera händelsen i Blekinge Läns Tidningar (http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/namndeman-forsokte-stoppa-pappa-barnforening(1911538).gm ). Dagen efter påstår hon att anklagelserna är falska. Hennes förnekande gäller dock endast i vilken egenskap hon kontaktade Gunnel Wallin (c), inte det faktum att hon försökte stoppa Pappa-Barn Kristianstads besök i Riksdagen.

Exakt vilka ord som växlades mellan Gunnel Wallin (c) och E-B D vet naturligtvis inte vi, men vi vet vilka effekterna blev för föreningen och vi vet vilken förklaring vi fått från centerpartiet. Samtidigt erkänner ju faktiskt E-B D att hon försökt påverka centerpartiet att inte bjuda in oss. För oss är det oväsentligt i vilken egenskap hon gjorde detta. Dessutom slumpar det sig så att just dagen före, i samma tidning, rasar just E-B D över att hon stoppats från att få bjuda in Rädda Barnen, till Barn-& Ungdomsnämnden, för att presentera en rapport om mobbning. E-B D:s dubbelmoral framträder därmed ännu tydligare.


Den här gången har E-B D nog i alla fall hoppat i "galen tunna" och det vore märkligt om inte detta skulle få konsekvenser inom hennes eget parti ett valår som detta. Det är svårt att se hur hon kan vara en tillgång för socialdemokraterna och s-kvinnorna.

E-B D:s motiv får väl närmast hämtas från en karriär, som hon själv beskriver på sin egen hemsida under ”Bakgrund”. Den verkar till stor del bygga på hennes egen, återigen oemotsagda, historia kring sin egen påstått traumatiska skilsmässa för ca 20 år sedan. Andra som granskat detta och talat med hennes f.d. man vet dock att den historien krackelerar i faktadelen när även han får en chans.

För övrigt finns det oerhört starka krafter emot att som "föräldra-barn-organisation" föra fram barnets rätt till båda sina föräldrar. Det är förknippat med risker att förlora sitt arbete och inkomst (jfr Ingrid Carlqvist, tidigare på tidningen Villaliv) eller att på andra sätt bli trakasserad.

Ett annat exempel är de 4 ungdomar på John Bauer-gymnasiet i Halmstad som ställde upp med en video i Amnestys filmfestival om jämställdhet. Som en effekt av vad som verkar ha varit yttre påtryckningar från Uppsala Kvinnojour, har Amnesty den 28 april med en något krystad förklaring som inte håller ihop, tagit bort videon från Amnestys YouTube-sida därför att ungdomarna skulle ha missbrukat Amnestys namn. Detta skulle ha skett genom att man i eftertexten tackade bl a Amnesty, liksom övriga tävlingsbidrag gjort. Ungdomarnas video hade titeln: ”Rätten att vara pappa”. En del detaljer kan utläsas från denna artikel: http://realtid.se/ArticlePages/201005/05/20100505150012_Realtid055/20100505150012_Realtid055.dbp.asp

Efter det Amnesty plockat bort ungdomarnas bidrag från filmfestivalen tackade Uppsala Kvinnojour med orden:
”Tack vare protesterna så visades inte filmen på festivalen och sedan togs den bort från deras hemsida. Vi tackar Amnesty för att de fortfarande kämpar för rättvisa! den 30 april kl. 14:09” (Källan kan vid behov anges mot källskydd)

Vidare drog Rädda Barnen in sitt finansiella bidrag till några föreläsare vid en föreläsning i Norrköping den 4 maj, likaså uppenbarligen p g a påtryckningar från samma eller liknande grupperingar.

Själva har vi som förening först inbjudits till att deltaga i en särskild kurs kallad BIFF (Barn i Föräldrars Fokus) där vi deltog i introduktionsutbildningen. Utan att officiellt lämna någon förklaring lämnade huvuddelen av Socialtjänstens folk från Kristianstad lokalen efter lunchen när grupparbetena skulle vidtaga. Det uppfattades allmänt av deltagarna som att de inte ville grupparbeta tillsammans med Pappa-Barn. För två veckor sedan fick vi besked att vi inte skulle få deltaga i den fortsatta utbildningen. Man kan undra om detta också är efter påtryckningar någonstans ifrån?

Till och med feminismens egen "anmoder", Erin Pizzey (skaparen av världens första kvinnojour och organisationen mot "Mäns våld mot kvinnor"), är numera utfryst och försöker man effektivt stoppa från att kunna uttala sig. Hon anser nämligen numera att dessa frågor "kidnappats" av en feminism-industri med ekonomiska intressen. Hon anser även att män är lika mycket drabbade som kvinnorna och behöver samma skydd som hon en gång var först med att utveckla för kvinnorna (http://www.erinpizzey.com/).

Även Erin Pizzey har alltså insett bland annat det som man i Sverige i officiella sammanhang nästintill förnekar, nämligen att män utsätts för lika mycket våld från sina kvinnor som kvinnor från sina män. Detta understöds av ett antal internationella studier.
Då uppstår genast frågorna:

Varför i Sverige hantera bara halva problemet gällande våld i nära relationer?
Varför inte genom adekvat forskning ta reda på hur det verkligen ser ut i Sverige?

BRÅ:s egen rapport 2008:23 anger dessutom följande gällande misshandel av de mindre barnen:
”Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen.”

(Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, Kapitel: Kvinnors brottslighet, sidan 11 i PDF-dkumentet. Rapport 2008:23. www.bra.se/go/297 )

I Sverige har denna extremfeministiska "industri" uppenbarligen lyckats hittills. Se bara på den "kvinnomiljard" som ensidigt anslagits

under innevarande mandatperiod. Motsvarande mansorganisationer, som vill arbeta på samma sätt som kvinnojourerna (fast för män), har under samma period fått 0 kronor med hänvisning till att de

1) måste ha minst 75% kvinnor som medlemmar och

2) de får endast arbeta med att hjälpa män med sina aggressioner!

Kriscentrum i Kristianstads fokus framställs på ett liknande sätt, i de två informationsbroschyrer de placerat ut på olika håll i Kristianstad och omgivande kommuner. Bara behovet av två olika broschyrer (en för kvinnor/barn och en för män) när det gäller våld i nära relationer är ett misslyckande i sig och visar på det attitydproblem, som finns till frågorna ur ett genusperspektiv. Detta understöds av myndigheter och det allmänna. Motsvarande broschyrer lär finnas hos landets övriga kriscentra, enligt uppgifter vi fått (utan att hittills själva kunna kontrollera detta).

På Rikskriscentrums hemsida framgår attityden mycket tydligt, om vilka problem män kan ha (http://www.rikskriscentrum.se/). Deras uttalande om strävan efter jämlikhet mellan män och kvinnor utgör en konflikt med det de inledningsvis ensidigt nämner om att jobba med mäns aggressioner (ingenstans finns något om arbete med att hjälpa våldsutsatta män). Ett annat exempel på samma sak kan hämtas från Göteborgs kriscentrum för män (http://www.goteborg.se/wps/portal/kriscentrumforman).

Vi har även exempel på hur Kriscenter i just Kristianstad agerar enväldiga domare, trots sedan länge nedlagda förundersökningar i samma ärende, och i sina utlåtanden skriver bl a på ett ”konstaterande” och kränkande sätt (grundat enbart på andra förälderns uttalande):

”Blott 5-årig flicka som varit utsatt för fysiskt våld och närmande av sexuell karaktär av sin egen pappa.
Har fått stödjande kontakt hos inrem som nu remitterar vidare med förhoppning om ’behandlande’ kontakt".
Det kan nämnas att det blev ingenting av den remiss som hänvisas till.


Vi vill att barnets rätt enligt FN:s barnkonvention till båda sina föräldrar skall säkerställas
, vilket de flesta genom läpparnas bekännelse också anser. Sedan får detta uppenbarligen så oerhört skilda innebörder när det kommer till praktiskt genomförande. Vi vill att Barnkonventionen skall införas som lag i Sverige och kommer att kämpa för detta tills så sker eller tills dess svenska myndigheter tvingas tillämpa den fullt ut. Sverige har åtagit sig detta redan för 20 år sedan. Då skall inte myndigheterna ha möjlighet att ens uttala undanflykter och ursäkter såsom sker idag, även i vår egen hemstad Kristianstad!

Naturligtvis vill vi att ALLT våld, liksom alla andra brott OCH oavsett vem förövaren är, skall BEIVRAS! I de fall kvinnor är förövare skall heller inga särskilda ”kvinnorabatter” ges vid straffutmätningen! Detta borde vi alla, kvinnor som män, kunna ställa upp på!

På uppdrag,

Einar Strömblad

Mediaansvarig

www.pappa-barn-kristianstad.se

044-200 220; 070-730 72 50
044-590 11 95 (arb)PS:
Pappa-Barn Kristianstad fortsätter nu sina politikerträffar enligt följande:
11 maj kl 1800-2100: Vänsterpartiet
18 maj kl 1800-2100: Kristdemokraterna
25 maj kl 1800-2100: Miljöpartiet
31 maj kl 1800-2100: Folkpartiet
Samtliga träffar genomförs på Kockumsgatan 6 i Kristianstad (i Defendos lokaler, ingång från norra gaveln).

Media är välkomna!


Tyvärr har moderaterna ÄNNU inte svarat på vår inbjudan.

Kommentarer

 • Anonym säger:

  Pressmeddelande?

  2010-05-09 | 23:53:46
 • Hans säger:

  Joakim, vill du denna förening väl? eller vill du sänka den?

  Du står inte för bra saker och de som gör efterforskningar och hittar din tvivelaktiga blogg i samröre med denna förening kommer att välja bort den?

  Förstår du fortfarande inte att du inte är ett gott märke i sammanhanget?

  Ta till dig det som Datainspektionen kommit fram till rörande delar av din blogg och åtgärda resten när du ändå är på gång. Börja städa i ditt liv och sök hjälp för du kommer att behöva det.

  2010-05-10 | 00:19:27
 • Daddy säger:

  Hans  Är du möjligen feminist? Om man nu får vara så ofin att fråga?  En annan sak jag skulle vilja fråga;

  Var har du fått uppgiften om mitt varumärke ifrån?  Nu brukar du ju i och för sig aldrig svara på mina frågor utan endast komme med ditt vanliga svammel med att du inte förstår dom. Ett vanligt sätt för dig att ducka.  Men frågorna ovan kan du väl inte gärna missförstå?  Och om dina uppgifter om din status som fyra (eller om det var fem) barnsfar stämmer, så undrar jag när du blev kastrerad?  Och gjorde det ont?

  2010-05-10 | 00:27:38
  Bloggadress: http://daddys
 • Hans säger:

  Om du nu undrar så kan jag berätta att jag steriliserat mig och det gjorde inte ont. Det har inte påverkat min sexuella förmåga och jag är så nöjd med de barn jag har. Nu behöver du inte undra mer över det.  Jag tror inte att jag kan kalla mig för feminist, jag är tämligen neutral till alla möjliga olika rörelser. Jag tillämpar sunt förnuft i alla olika situationer som livet försätter mig i.  Uppgiften om ditt "varumärke" har du ju skrivit själv här. Du vill vad jag förstår försöka medverka i media och sprida just ditt varumärke "Daddy", har jag fel?  Hoppas du är nöjd med mina svar och att du där kan få ro.

  2010-05-10 | 00:56:41
 • Tommy Jonsson säger:

  Snälla Daddy!

  Följ Hans förslag och städa bort hans inlägg bland kommentatorerna.

  2010-05-10 | 01:30:40
 • Musse Pig säger:

  HAh! Den skenhelige "Hans" är här med sina "välmenande" råd. Ta du din illa dolda aggressivitet någon annanstans!

  2010-05-10 | 01:59:15
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Jag frågade riksdagskvinnan Gunnel Wallin om besök i riksdagen med pappa-barn från Kristianstad. Hon gav mig det svar som ni kan läsa nedan och jag skickade då nedanstående mejl till henne, där jag bad henne berätta mer. Jag har sedan dess inte fått höra något alls från henne, vilket jag tolkar som att det var enbart Eva-Britt Dahlström, som stoppade detta öppna möte med press och denna förening.  Och att denna riksdagskvinna Gunnel Wallin inte ens med utlovande om källskydd vågar berätta mer.  Här nedan mitt mejl och hennes mejl:  7 maj  Men det är ju alldeles förfärligt att ett möte med alla partier och med pressen kan stoppas av sådana som socialdemokraten och nämndemannen från Karlskrona Eva-Britt Dahlström. Var det fler som tryckte på er? Kan du berätta mer om det så att detta får komma till allmänhetens kännedom? Du har naturligtvis källskydd om du gör det.  http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/namndeman-forsokte-stoppa-pappa-barnforening(1911538).gm  vänliga hälsningar

  Ann Helena Rudberg

  journalist och författare

  4 maj 2010 kl. 20.16 skrev Gunnel Wallin:  Centerpartiet i riksdagen har idag haft besök av Pappa - Barn Kristianstad.

  8 medlemmar var här och informerade om verksamheten och vi hade en bra dialog.

  Det fanns de som hade synpunkter på vår inbjudan, därför begränsade vi detta möte till Centerpartiet,

  Vi lyssnar, det är vår demokratiska skyldighet.Jag hade även informerat skånska pressen att de var här.

  Alla parter var mycket nöjda! vi hade ett bra möte!  <mime-attachment.gif>  Ann Helena Rudberg <ann.helena@swipnet.se>

  2010-05-04 12:45  Till

  Gunnel Wallin/LED/C/Riksdagen@Riksdagen

  Kopia

  Ärende

  pappor  2010-05-10 | 05:03:20
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • eh säger:

  Pressmeddelande? Den som har skrivit det där kan väl aldrig ha läst ett pressmeddelande i hela sitt liv.

  2010-05-10 | 05:22:29
 • Bur-q-ua33 säger:

  Med anledning av ingressen...  det, som många, av okänd anledning, förbiser, är att barn inte bara har rätt till två föräldrar, utan även en SKYLDIGHET till två föräldrar!  Jag upprepar:

  barn, som ju är omyndiga (eller?) är SKYLDIGA att ha två föräldrar, d.v.s. om ingen av föräldrarna ha begått brott mot barnet.  Som en konsekvens av och förutsättning för detta följer att FÖRÄLDRAR HAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!  Det måste te sig bisarrt att läsa men så är det, åtminstone i teorin och borde vara i praktiken.  Föräldrar är människor och har därför mänskliga rättigheter.  Fokus MÅSTE förflyttas från "barnens bästa" till "människors bästa", utan att använda sig av särintressen, baserade på ålder, kön, ras, etnicitet, klass, etc.  Detta förbiser även Barnkonventionen, som i t.ex. artikel nio tar upp att barn inte får skiljas från sin förälder mot sin vilja, utom i vissa fall.  Artikel tolv i Bk tar upp att man ska ta hänsyn till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad och blablabla.  Just dessa artiklar förbiser det enkla faktum att begreppet "barnets bästa" är odefinierat, liksom begreppet "samarbetssvårigheter".  Likafullt hänvisas till dessa begrepp i tid och otid.  Samarbete mellan barn - förälder är vad man borde fokusera på, snarare än samarbete förälder - förälder.  Barnets s.k. "vilja", "ålder" och "mognad" ofta används som vapen mot den ena föräldern, inte minst när barnet har uppnått en viss ålder, inte fastställd i lagen, då man ska ta hänsyn till den.  Vad gäller barnets mognad, så görs sällan vetenskapliga studier i det enskilda fallet, d.v.s. så som man kan förvänta sig och kräva, som förälder.  Seriösa, kvalitetssäkrade vårdnadsutredningar, m.a.o.  Hur svårt kan det vara (d.v.s. om vilja funnes och det gör den tydligen inte, varken politiskt eller på annat håll)?  F.ö., så vill jag, å Sällskapet B:s vägnar, gärna "puffa" för dessa två videos (varav nr 2 kunde vara intressant för "Daddy"):  1.)

  "The Gregory Mantell Show -- Parental Alienation

  Syndrome":  http://www.youtube.com/watch?v=PQIXAjC_v50&feature=channel  2.)

  "The Gregory Mantell Show -- Parental Alienation,

  Part 2":  http://www.youtube.com/watch?v=3cgTIgy0Svs  /

  B33, av Levi stam (25-36)

  för

  Sällskapet Bur-q-ua, för allas lika värde, emot rättsröta

  BB - bröd och bur-q-ua åt folket  2010-05-10 | 06:25:30
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • En Pappa säger:

  Klart Hans är steriliserad, det gjorde de tidigare med de som spärades in på "dårhus".

  Tur att myndigheter en gång i tiden tog ansvar för att inte låta detta klientel få fortplanta sig.

  2010-05-10 | 08:15:50
 • 9.0 säger:

  Bra skrivet av Einar från Pappa-Barn Kristianstad, det är verkligen ett dukat smörgåsbord för media, förutsatt att de VÅGAR ta till sig hur det är att vara pappa i dagens läge, där olika radikala rörelser regerar.

  Men glöm inte att Pappa-Barn finns representerade även på andra större orter som Malmö, Göteborg, Stockholm m.fl.  9.0  PS..Till "En Pappa"...kul, träffande kommentar ovan, du har gett mig dagens asg =D

  2010-05-10 | 13:25:50
 • Anonym säger:

  När började presmeddelanden utformas som debattartikar?

  2010-05-10 | 15:55:39
 • Michael säger:

  Varför är det så förbjudet att diskutera känsliga saker som Mäns diskriminering vid vårdnadstvister?

  Varför är det så tabubelagt att diskutera kvinnors ägande av barnen?  Varför ses inte kvinnor som brottslingar och kriminella? Hur många fällande domar finns det för egenmäktighet med barn? Falsk tillvitelse? Varför talar en del Politiker om Kvinnorabatt och missriktad välvilja vid straffpåföljd för tjejer och kvinnor?  Hur kommer det sig att Socialdemokrat Eva Britt Dahlström i Karlskrona får fortsätta som Socialdemokrat och nämndeman när hon beter sig som en fundamentalist?  Varför inser inte politikerna det totala haveriet inom rättsväsendet. Varför förstår inte politikerna folks avsaknad av tilltro till polis,åklagare och domare, när det sitter oskyldigt dömda män i svenska fängelser pga feminismen?  Varför är det så känsligt att diskutera att Amnesty International och Uppsala kvinnojour som stoppat filmen "rätten att vara Pappa". Detta har redan skapats rubriker utomlands via svenska bloggar.  Varför skickas det fega hot mail från uppsatta människor till skolungdomarna i Halmstad? Varför har inte avsändaren som har insyn i juridik och kvinnofrågor avslöjats?  Varför stoppades Svt Dokumentär Könskriget av Evin Rubar, Varför förföljdes Evin Rubar av feminister?  Hur långt upp i riksdagen och i de etablerade partierna finns kännedom om denna förtryckar mentalitet och den fullständigt fundamentala ideologi?  Feminism är en kall och Samhällsfrånvänd ideologi som ska granskas än mer! Om inte av Gammel media så av Bloggarna ut till omvärlden.  Titta in på http://motpol.blogspot.com/ som kanske kan ge en förklaring till varför det tillåts att vara så här i Sverige.

  2010-05-10 | 19:06:37
  Bloggadress: http://motpol.blogspot.com/
 • Anonym säger:

  @Mikael:  Man kan väl diskuttera det mesta och det görs väl också men inte är det smart att försöka dra igång en debatt genom att förklara krig mot det motsatta könet?  På dig låter det ju som att varenda kvinna begår bottsliga handlingar, förvägrar män deras rätt att vara pappor etc och så är det ju faktiskt inte!  2010-05-10 | 20:21:20
 • Daddy säger:

  Idag var Pappa-Barn med i Radio Kristianstads Arena-program strax efter kl 1530.  Inslaget finns på denna länk:  http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2358368&BroadcastDate=&IsBlock=  Intervjun kommer ca 06:40 in i halvtimmesprogrammet och varar nästan 14 minuter.  Under programmets gång i studion får jag för första gången höra Eva-Britt Dahlströms kommentarer.  Några kommentarer från mig som var i studion (har även efterhandslyssnat via ovanstående länk):  - Eva-Britt Dahlströms påstående att undertecknad skulle hotat henne och att hon skulle ha tvingats stänga sin blogg pga detta är fullständigt snurrigt då jag/vi inte ens kände till hennes existens förrän minst en månad efter hon stängde sin blogg (enligt andra bloggar skall EBD:s blogg har stängts av henne redan i december 2009). På vilket sätt vårt enda mail från den 1 februari i år, i form av ett öppet brev, skulle vara hotfullt mot henne begriper inte vi (se nedan).

  - Hon säger sig numera inte ha några synpunkter på att vi fick komma till Riksdagen. Men samtidigt anser hon att vi borde haft en

  motpol, exempelvis i form av någon kvinnoorganisation.

  Var finns hennes egna ”motpoler”?

  Varför vågar hon inte uppträda i direktsändning i samma program som vi?

  Varför får inga meningsmotståndare yttra sig på hennes egen blogg?

  Ja, det finna många frågor kring hennes dubbelmoral! Samtidigt vill hon ju uppenbarligen styra debatter i sammanhang där

  hon själv inte ens är inbjuden!  Resten är upp till var och en att själva lyssna in från programinslaget!  Pappa-Barn Kristianstad är autonoma i allt vi gör och yttrar oss över. Därför står vi för våra egna ställningstaganden och inte för alla andras. Våra och andras ställningstaganden kan däremot sammanfalla.  Vi är transparenta i allt vi gör och har ingen dold agenda. Vi tolererar inte hot eller trakasserier varken i vår förenings namn eller från medlemmar i vår förening. Endast vår styrelse har rätt att yttra sig i föreningens namn. Skulle det komma till vår kännedom att så har skett tar vi tacksamt emot en anmälan om detta, inklusive från Eva-Britt Dahlström. Vi kommer i sådant fall hantera detta i enlighet med våra stadgar.

  Allt detta framgår klart av våra stadgar som finns på vår hemsida.  Vi tolererar inte heller våld i någon form, varken i nära relationer eller i andra sammanhang. Men vi blir lika illa berörda över falska anklagelser. Allt detta oavsett vem som är förövare.  Vi tar gärna en öppen debatt på tid/plats och i former som kan överenskommas med såväl politiker, organisationer och andra som har något att tillföra – såväl meningsfränder som meningsmotståndare. Det är bara att anmäla ett intresse så återkommer vi för att överenskomma om former.

  Mvh,  Einar Strömblad

  Pappa-Barn Kristianstad

  Media-ansvarig

  044-200 220; 070-730 72 50

  044-590 11 95 (arb)

  Vårt öppna brev avsänt den 1 februari i år (med omsändning pga fel i e-postadressen):

  Hej igen,  Förra mailet (nedan) kom nog inte fram pga av en ”fnutt” för mycket i din e-post-adress. Jag sänder därför om det öppna brevet, som även gått ut till massmedia, politiker och en mängd andra.

  Mvh,  Einar Strömblad

  Pressansvarig

  Pappa-Barn Kristianstad

  Från: Einar [mailto:einar@kdk.se]

  Skickat: den 1 februari 2010 08:41

  Till: 'eva-britt.dahlstrom@'bahnhof.se'

  Ämne: Öppet brev om Din blogg (2010-01-30)  ÖPPET BREV

  Hej,  Vi har under helgen läst din blogg från lördagen den 30 januari (http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=39092).  Min första fråga måste tyvärr bli: Vilken verklighet lever Du i???  Du säger att vi skall tro på barnen. Det är korrekt, men om barnen aldrig hörs och kvinnan är den som i de flesta fall framför anklagelserna och inte ens hennes anklagelser utreds så är det faktiskt svårt att tro på någonting.  Det som händer idag är att kvinnan är den som polisanmäler våld i hemmet (ofta mot sig själv men även mot barnen). Trenden för antalet sådana anmälningar har ökat de senaste åren och till och med Rikspolischefen har anmanat kvinnor att anmäla i än högre grad. Men: anser du att en anmälan är det samma som begånget brott???  Du säger även att dessa anmälande kvinnor (som företrädare för sina barn) i längden förlorar på detta genom att få en dålig ekonomi och genom att oftast förlora vårdnaden om de barn vilka skall skyddas mot mannan (i din blogg = förövaren). Detta är inte vår erfarenhet.  Före lagändringen för ca 3 år sedan och den omtalade och diskuterade HD-domen (som jag för övrigt tror fortfarande ligger hos Europadomstolen för avgörande) har redan tidigare höga siffror för antalet enskild vårdnad till mammorna vid vårdnadstvister (då ca 80%) ökat till att i dag ligga på över 90%.  I Lund gjordes i höstas en analys (av en sammanslutning av föräldrar som kallar sig minpappa.nu (http://www.minpappa.nu/) av samtliga domar i vårdnadstvister för åren 2007, 2008 och del av 2009. Hör och häpna: Det visade sig att 100% av alla vårdnadstvister slutade med enskild vårdnad till mamman. Med sådana siffror måste det vara svårt att ens försöka påstå att mammorna blivit förfördelade i rättssystemet/det sociala systemet vid vårdnadstvister och då oavsett om det påståtts ha förekommit våld eller ej i hemmet. För övrigt pågår samma analyser just nu avseende samtliga Tingsrätter i Skåne och några andra platser i Sverige. Resultatet får vi avvakta så vi får väl vänta med den måhända förväntade kommentaren att ”så är det inte generellt sett”.  För två år sedan anslog man 800 miljoner kronor till kvinnojourerna. Tänk om man hade anslagit 1/3 av detta belopp till vardera kvinnojourerna och de mansjourer som vill arbeta på samma sätt samt den sista tredjedelen som öronmärkta pengar till polisen för att verkligen gå till botten med varje enskild anmälan (oavsett anmälare) om våld i hemmet eller mot barnen i sina utredningar. Då kanske vi skulle få en bättre gemensam bild av hur det verkligen ser ut i verkligeheten. Därav fäljer naturligtvis att man även skall ta de falska anmälningar man upptäcker på det allvar de förtjänar (falsk tillvitelse). I utlandet har man gjort på just detta sätt med en grupp av specialister från olika vetenskapsområden och upptäckte att 90% eller så av alla anmälningar var falska.  Vi är en förening, som trots namnet, verkar för barnens rätt till båda sina föräldrar. Du kan gärna läsa mer om oss på vår hemsida (www.pappa-barn-kristianstad.se).

  Just idag hade vi en insändare inne i Kristianstadsbladet om just diskrimineringen mot män. Läs den gärna på denna länk: http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100201/TYCKTTANKT/702019997/1028/ASIKTER/&/Man-diskrimineras-ocksa-pa-grund-av-kon.  Till skillnad från din blogg kan du i Kristianstadsbladet lämna dina egna kommentarer till insändaren. Men du får naturligtvis räkna med kommentarer till dina kommentarer! Du får ju också skynda dig eftersom det är svårt att få uppmärksamhet för dessa insändare efter den dag de publicerats.  Med vänliga hälsningar,  Einar Strömblad

  Pressansvarig

  Pappa-Barn Kristianstad  PS: Du är hjärtligt välkommen att få framföra dina ståndpunkter direkt till oss och diskutera direkt med oss som lever med verkligheten, våra medlemmar och andra intresserade på något av våra tisdagsmöten varje vecka (i stort sett). Ring då gärna vår ordförande på telefon 070 - 418 50 65 eller maila honom direkt på rickard@pappa-barn-kristianstad.se för att diskutera ett datum. Vi har redan bjudit in samtliga partier till sådana aftnar då det ju i år är valår. Vi kan säkert pressa in även dig, om du är intresserad av en helt öppen debatt.

  2010-05-10 | 22:25:11
  Bloggadress: http://daddys
 • Anonym säger:

  Nej, det var inte 100% av vårdnadstvisterna som slutade med att kvinnan fick enskild vårdnad utan av 46 fall i domstol tildömdes gemensam vårdnad i 20 vilket är 43%. I 57% tilldömdes kvinnan enskild vårdnad (26/46).

  2010-05-10 | 22:56:15
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag och ett par arbetskamrater hörde programmet på jobbet. När jag hörde att det handlade om denna frågan om hur Eva-britt betett sig så gick vi bort och lyssnade "innan vi skulle gå hem".  Mina arbetskamrater reagerade starkt på hur Eva-britt förde sig, Då är ändå inte dessa personer i tvist eller har varit i tvist.  Deras åsikter var att hon var inte direkt frisk denna människa. Dom vadle dock att vänta med de kommentarerna tills de hört henna tala.  Om Eva-Britt trodde att hon gjorde sig själv en tjänst att försöka rentvå sig från vad hon gjort, så trodde hon nog fel. För hon stärkte bara folks uppfattning om att hon faktiskt har agerat på det sätt som beskrivits.  Tyvärr hörde vi inte hela programmet eftersom klockan tickade på men det jag hörde av dig Einar, var mycket bra och sakligt framställt.  Tyckte dock att din kommentar om att du tror på rättssystemet "Om jag uppfattade dig rätt", talar emot att behöva ha en pappa-barnförening. För varför behövs den om man nu tror och anser att rättssystemet fungerar.  Jag vill samtidigt slå ett slag för Socialförvaltningens sattsning i Hässleholm.  En pappagrupp: http://www.vardnads-umgangeslagar.se/index.php/sv/component/content/article/21-artiklar/216-socialfoervaltning-goer-satsning-foer-maen  Ett mycket bra initativ.  Ska själv försöka ta mig dit nån dag. Kan vara intressant att träffa andra med kanske liknande erfarenheter.

  2010-05-10 | 23:00:29
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • 9.0 säger:

  2010-05-10 @ 22:56:15  Har helt fel för sig, faktum var att inte en enda pappa anförtroddes enskild vårdnad, trots att det fanns uppenbart olämpliga mödrar som inte borde fått enskild vårdnad.  Lunds kommun är en skamfläck för Familjerätterna, och våra domstolar!  Och att det bevisligen finns strukturell könsmaktstruktur i vårdnads/umgängestvister är mycket tydligt, tittar man sedan närmare på domarna i målen, så kan man mycket snabbt konstatera att kvinnorna i Lunds närområde, oftare är boendeföräldrar, och det visar sig snabbt också att barnens rätt till att få umgås med sin pappa är starkt begränsad!

  Vilket är oerhört upprörande, då det i första hand är barnen som drabbas i MYCKET utbredd omfattning.  Konsekvenserna av dessa domar, är att barnen förlorar sin anknytning till sin far, vilket följer dessa barn hela vägen upp i deras vuxenliv, vilket så klart är tragiskt!  9.0

  2010-05-11 | 16:25:32
 • Anonym säger:

  @16.25  Råder dig att läsa vad som står i artikeln och återkomma sedan - 26 av 46 kan aldrig bli 100%!  Det Einar skriver i mejlet till Eva Dahlström är ordagrant:  "Det visade sig att 100% av alla vårdnadstvister slutade med enskild vårdnad till mamman".  Det är alltså inte sant - 26 av de 46 fallen fick mördrarna enskild vårdnad om, alltså 57% - i övriga fall, 43% dömdes till gemensam vårdnad - man får vara lite försiktig med siffrorna!  2010-05-11 | 17:13:06
 • Sigge säger:

  Detta är ett tjafs om ren semantik. Pressmeddelandet skall läsas utifrån vetskapen att detta är en liten ideell förening med 50 medlemmar, som alla lägger ner sin fritid och själ i kampen för rätten att vara föräldrar på samma villkor.  Visst finns det brister i pressreleasen utifrån uttryckssätt, disposition och längd, men den dagen då P-B får samma ekonomiska stöd som de föreningar som jobbar med jämställdhet utifrån de feministiska värderingarna, och därmed skulle kunna anställa en hel PR avdelning, kanske man kan ha ett visst överseende?  Såsom skribenten bakom kommentaren ovan säkert förstår så var det 100 procent av dom tvister som gav den ene föräldern ensam vårdnad som avgjordes till mammornas fördel.  Vad gällde domarna om gemensam vårdnad var det i stort sett enbart mammorna som dömdes som boendeförälder.  För de flesta har nog detta tydliggjorts tillräckligt, men ifall det fortfarande inte har förstått så är alltså detta fallet.

  2010-05-11 | 17:30:58
 • Anonym säger:

  Man ska väl vara noggrann om man skriver pressreleaser och skickar mejl till politiker tycker jag. Att tala om 100% när det i själva verket handlar om 57% är ju knappast en fråga om semantik.  Sedan vet jag inte vad sifran säger egentligen - det handlar om tre år och du kan hitta liknande statistik när det gäller diverse brott under en treårsperiod - på lite längre sikt jämnas siffrorna ut och dessutom handlar det om så låga tal totalt att felkällorna kan bli hur stora som helst. Hade det bara handlat om en dom där modern fått enskild vårdnad så hade man också kunnat säga att "I hundra procent av fallen".  Frågan man kan ställa är ju varför man valde ut just de här tre åren? Hur ser det ut i ett tioårsperspektiv?

  2010-05-11 | 18:05:22
 • A.Karhu säger:

  Hej, anonym 2010-05-11 @ 18:05:22  Statistiken gäller enskild vårdnad (EV), och det ÄR 100% kvinnor som erhållit enskild vårdnad (EV) under en period under några år, vilket är anmärkningsvärt och oroande, då vårdnadsansvar handlar om att tillgodose barns behov, och i Lunds fall, så kan man ana att man kapitalt har misslyckats med att ta till vara på de drabbade barnens intressen och behov till omsorg ifrån båda sina föräldrar.

  Man kan även undra hur det kommer sig att inte en enda far i Lund har erhållit samma förtroende som dessa mammorna har fått?  Och som tidigare skribent skrivit, så finns det oerhört starka tecken på strukturell diskriminering av män i framför allt dessa sammanhang!  Och de som är de största förlorarna i detta, de är barnen, och anonym efterfrågar även en 10 års period, och anser att förhållandena kanske jämnar ut sig då, men hjälper det dom barn som drabbats, eller som kommer drabbas även i fortsättningen?  Som styrelseledamot i Pappa-Barn anser jag att det är oacceptabelt att barns rättigheter till båda sina föräldrar kränks, och minimeras med olika tvivelaktiga metoder,framför allt när det gäller de sk.umgängesföräldrarna och deras barn.  Sverige har ratificerat barnkonventionen sedan 20 år tillbaks, men ändå följs inte denne konventionen av Sverige och dess domstolar, än mindre av de sociala myndigheterna.  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se  PS..Statistiken är framtagen av MinPappa.

  2010-05-11 | 21:56:58
 • Light säger:

  Går samhällsutvecklingen mot att enbart kvinnor ska anses vara de "goda" och "bra" vårdnadshavarna?

  Man blir ju mörkrädd, när man börjar nysta i statistiken som framkommit.  Det var ju inte så länge sedan som en mamma svalt sitt barn till döds i Tyskland, det visade sig att mamman firade jul hos bekanta, medan spädbarnet lämnats hemma ensam och utan tillsyn under flera dygn.  Lights on this please!

  2010-05-11 | 22:05:00
 • Anonym säger:

  @18.05  Vad jag vänder mig emot är alltså att man använder sig av ett mycket litet material och gör statistik av hela problemet. Det eftersträvansvärda även för er om ni hävdar båda föräldrarnas betydelse är ju gemensam vårdnad och ser man till riksgenomsnittet så är det ca 95% som har delad vårdnad.  När det gäller de resterande 5%, så måste man ju titta på de enskilda fallen. Hur många fäder vill inte ha vårdnaden om barnen, hur många vill och är lämpliga men får inte vårdnad ändå och hur många är olämpliga? Och - i hur många fall får ingen av föräldrarna vårdnaden - alltså båda anses som olämpliga?  Jag skulle också vilja veta hur många mödrar som olämpligförklaras och om kriterierna för lämplighet är olika för män och kvinnor.  Att män generellt har ett sämre utgångsläge det tror jag på och det är väl egentligen det som är mest intressant att studera - d.v.s. i hur hög grad man tilldömer kvinnor vårdnaden av slentrian och vana, hur mycket det spelar in att det är kvinnor som ofta står bakom utredningarna och bedömningarna etc. Jag skulle tro att kvinnor har lättare för att identifiera sig med andra kvinnor och att det är en del av problemet, en annan tror jag är den att män från början överlåtit barnen till kvinnan och inte räknat med att förhållandet ska ta slut och då kan hon ju utan vidare hävdsa att det är hon som står barnet närmast.  Diskussionen i sig är alltså intressant ur ett samhällsperspektiv, men jag tror inte man har något att vinna på att utmåla kvinnor som behornade jävlar

  2010-05-11 | 23:08:27
 • 9.0 säger:

  @Anonym 2010-05-11 @ 23:08:27  Tror att det är ett mycket litet material som använt, det är fel, för samtliga fall där domar utföll gällande enskild vårdnad är medtagen i statistiken, vilket i praktiken innebär att det är rubbet.  Ovanpå detta så står fler städer på vänt, en del är redan klara, medan andra granskas för fullt!  9.0  PSST..Anonym, det är ingen här som utmålar kvinnor generellt som behornade jävlar, däremot finns det såna också, även om deras horn sitter på insidan.

  2010-05-12 | 03:36:53
 • Anonym säger:

  När jag sökte info om pappa-barn så hamnade jag på följande sida: http://mellanvassenochland.blogspot.com/2009/07/legitimt-eller-kriminellt.html  Det verkar ju ha funnits en hel del inre problem i er rörelse och har ni några kommentarer til detta?

  2010-05-12 | 18:34:48
 • 9.0 säger:

  Anonym 2010-05-12 @ 18:34:48 ovan kan ju ta och maila Pappa-Barn och fråga.  Länk:  www.pappa-barn.se  9.0

  2010-05-13 | 03:29:17
 • Anonym säger:

  Jaså? Jag trodde att de var här inne och skrev och att det var de själva som begärt/önskat att få in sitt pressmeddelande här?

  2010-05-13 | 11:28:52
 • Anton Karhu säger:

  Hej, anonym 2010-05-13 @ 11:28:52.  Det är Pappa-Barn Kristianstad som gett ut denna pressrelease, och dom är en större, fristående lokalgrupp, precis som Pappa-Barn Malmö och Pappa-Barn Stockholm.  Konflikten som fanns inom Pappa-Barn sedan tidigare, har lett till att en mindre fraktion inom Pappa-Barn uppstod 2008-2009, men det påverkar inte Pappa-Barn i de frågor vi är engagerade i, tvärtom har det istället lett till ökad och förbättrad kommunikation mellan Riks och lokalgrupperna, ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att stärka Pappa-Barn både lokalt på orter, men även på riksnivå!  Hälsningar  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se  PS..Anonym är välkommen att höra av sig till mig om intresse finns i frågor rörande Pappa-Barn!

  2010-05-13 | 14:41:59

Kommentera inlägget här: